สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )


การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

หลักการและเหตุผล
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่โดยรอบซึ่งองค์กรดำเนินการอยู่ ประกอบด้วย อากาศ น้ำ พื้นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว์ มนุษย์ และความสัมพันธ์
   หมายเหตุ 1: สิ่งที่อยู่โดยรอบอาจขยายจากภายในองค์กรไปเป็นระบบท้องถิ่น ภูมิภาค และทั่วโลก
   หมายเหตุ 2: สิ่งที่อยู่โดยรอบอาจอธิบายได้ในเทอมของความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ หรือลักษณะอื่นๆเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

   สำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) เปิดเผยว่า เดือนมีนาคม 2015 ทำลายสถิติกลายเป็นเดือนมีนาคมที่ร้อนที่สุด นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี 1880 และในเวลาเดียวกัน ไตรมาสที่ 1 ปี 2015 (ม.ค.-มี.ค.) เป็นไตรมาสที่ 1 ที่ร้อนที่สุดในรอบ 136 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีแนวโน้มว่าปี 2015 จะทำลายสถิติของปี 2014 กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุด
   ปัจจุบันโลกได้เผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมายหลายด้านเช่น
- ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect) เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอนและอื่น ๆ ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ เป็นลักษณะคล้ายกับเรือนกระจกที่ปิดล้อมรอบโลกเรา ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
- รูรั่วโอโซน โอโซนในชั้นบรรยากาศ ทำหน้าที่สำคัญคือกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย์ที่ผ่านมายังโลกให้เหลือในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดจากการใช้สาร คลอรีน-ฟลูโอรีน-คาร์บอน (CFC) ในตู้เย็น,เครื่องปรับอากาศและ กระป๋องสเปรย์
- ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El-nino) และ ลานีญา (La Nina)
 
   การทำให้โลกกลับคืนสู่สภาวะแวดล้อมเดิมสามารถทำได้โดยการทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้และการทำลายเกิดความรู้ถึงผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง และ ทำให้ทราบกลไกลของวิธีการอนุรักษ์ในสิ่งเหล่านั้น และ ทำให้เกิดการผลักดันการนำไปปฏิบัติจริง
   หัวใจของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คือการระบุ ประเด็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ(Significant environmental aspects)  หากระบุถูกต้องระบบ EMS จะช่วยท่านในการทำให้องค์กรได้รับประโยชน์ หากระบุผิดพลาดท่านจะไม่ได้อะไรนอกจากเสียเวลา  เป็นภาระ  เสียค่าใช้จ่าย แล้ว  ผู้ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ก็ไม่เกิดความเข้าใจเพียงทำให้ผ่านๆไปเท่านั้น  การพิจารณาหลักเกณฑ์ก็ไม่ชัดเจนไม่สามารถอธิบาย ไม่ครอบคลุม กิจกรรม  บริการ  และผลิตภัณฑ์  ตลอด life cycle อันส่งผลให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน  หลักสูตรการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม ISO14001:2015 อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้เข้าใจการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม  สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับองค์กรในอนาคตต่อไป

life cycle : วงจรชีวิต
   ขั้นตอนที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน ของผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) ของระบบ จากการจัดหาวัตถุดิบ หรือตั้งแต่ทรัพยากรธรรมชาติไปจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย
   หมายเหตุ 1: ขั้นตอนในวงจรชีวิตประกอบด้วยการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การขนส่ง/การส่งมอบ การใช้งาน การรักษาเมื่อหมดอายุการใช้งาน และการ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม
       ISO14001:2015
   2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ จัดทำวัตถุประสงค์เป้าหมายและโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00          - ความเข้าใจพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการประเมินปัญหา
                             สิ่งแวดล้อม
                           - ข้อกำหนด ISO14001:2015ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัญหา
                             สิ่งแวดล้อม
                           - คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                           - ขั้นตอนการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             * การบ่งชี้กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการ และการวิเคราะห์ Input /
                                Output
                            - Work Shop
12.00-13.00           - พัก
13.00-16.00            * การบ่งชี้ประเด็นและผลกระทบด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             * การบ่งชี้รายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
                            - Work Shop
                            - การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงาน
                            - Work Shop
                            - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - กิจกรรมกลุ่มๆละไม่เกิน 5 คน และใช้หลักการคิดระดมสมองในการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และ กำหนดเป้าหมายและแผนงานสิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )