สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )


การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

หลักการและเหตุผล
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่โดยรอบซึ่งองค์กรดำเนินการอยู่ ประกอบด้วย อากาศ น้ำ พื้นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว์ มนุษย์ และความสัมพันธ์
   หมายเหตุ 1: สิ่งที่อยู่โดยรอบอาจขยายจากภายในองค์กรไปเป็นระบบท้องถิ่น ภูมิภาค และทั่วโลก
   หมายเหตุ 2: สิ่งที่อยู่โดยรอบอาจอธิบายได้ในเทอมของความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ หรือลักษณะอื่นๆเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

   สำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) เปิดเผยว่า เดือนมีนาคม 2015 ทำลายสถิติกลายเป็นเดือนมีนาคมที่ร้อนที่สุด นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี 1880 และในเวลาเดียวกัน ไตรมาสที่ 1 ปี 2015 (ม.ค.-มี.ค.) เป็นไตรมาสที่ 1 ที่ร้อนที่สุดในรอบ 136 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีแนวโน้มว่าปี 2015 จะทำลายสถิติของปี 2014 กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุด
   ปัจจุบันโลกได้เผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากมายหลายด้านเช่น
- ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect) เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอนและอื่น ๆ ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ เป็นลักษณะคล้ายกับเรือนกระจกที่ปิดล้อมรอบโลกเรา ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
- รูรั่วโอโซน โอโซนในชั้นบรรยากาศ ทำหน้าที่สำคัญคือกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย์ที่ผ่านมายังโลกให้เหลือในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดจากการใช้สาร คลอรีน-ฟลูโอรีน-คาร์บอน (CFC) ในตู้เย็น,เครื่องปรับอากาศและ กระป๋องสเปรย์
- ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El-nino) และ ลานีญา (La Nina)
 
   การทำให้โลกกลับคืนสู่สภาวะแวดล้อมเดิมสามารถทำได้โดยการทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้และการทำลายเกิดความรู้ถึงผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง และ ทำให้ทราบกลไกลของวิธีการอนุรักษ์ในสิ่งเหล่านั้น และ ทำให้เกิดการผลักดันการนำไปปฏิบัติจริง
   หัวใจของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คือการระบุ ประเด็นลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ(Significant environmental aspects)  หากระบุถูกต้องระบบ EMS จะช่วยท่านในการทำให้องค์กรได้รับประโยชน์ หากระบุผิดพลาดท่านจะไม่ได้อะไรนอกจากเสียเวลา  เป็นภาระ  เสียค่าใช้จ่าย แล้ว  ผู้ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ก็ไม่เกิดความเข้าใจเพียงทำให้ผ่านๆไปเท่านั้น  การพิจารณาหลักเกณฑ์ก็ไม่ชัดเจนไม่สามารถอธิบาย ไม่ครอบคลุม กิจกรรม  บริการ  และผลิตภัณฑ์  ตลอด life cycle อันส่งผลให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครบถ้วน  หลักสูตรการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม ISO14001:2015 อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้เข้าใจการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม  สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับองค์กรในอนาคตต่อไป

life cycle : วงจรชีวิต
   ขั้นตอนที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน ของผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ) ของระบบ จากการจัดหาวัตถุดิบ หรือตั้งแต่ทรัพยากรธรรมชาติไปจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย
   หมายเหตุ 1: ขั้นตอนในวงจรชีวิตประกอบด้วยการจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การขนส่ง/การส่งมอบ การใช้งาน การรักษาเมื่อหมดอายุการใช้งาน และการ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตาม
       ISO14001:2015
   2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงการ จัดทำวัตถุประสงค์เป้าหมายและโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00          - ความเข้าใจพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการประเมินปัญหา
                             สิ่งแวดล้อม
                           - ข้อกำหนด ISO14001:2015ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัญหา
                             สิ่งแวดล้อม
                           - คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                           - ขั้นตอนการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             * การบ่งชี้กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์/บริการ และการวิเคราะห์ Input /
                                Output
                            - Work Shop
12.00-13.00           - พัก
13.00-16.00            * การบ่งชี้ประเด็นและผลกระทบด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม
                             * การบ่งชี้รายการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
                            - Work Shop
                            - การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงาน
                            - Work Shop
                            - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - กิจกรรมกลุ่มๆละไม่เกิน 5 คน และใช้หลักการคิดระดมสมองในการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม และ กำหนดเป้าหมายและแผนงานสิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )