สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS ( IEA )for ISO14001:2004

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ตรวจประเมิน ISO14001


การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS (IEA) ISO14001:2004

หลักการและเหตุผล
   ISO 14001 คือมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ การแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมในตลาดสินค้าสากลได้เพิ่มเงื่อนไขมากขึ้น ในประเทศไทยเองแม้ขณะนี้ผู้บริโภคยังไม่หยิบยกประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นอำนาจต่อรอง แต่ผู้ผลิตควรให้ความสำคัญในการผลิตอย่างปลอดมลพิษ เพื่อจะไม่เป็นการผลักภาระด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาระทางสังคม ผู้ดำเนินการผลักดันและตรวจประเมินภายในจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางตรวจประเมินที่ถูกต้องเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องปรับปรุงให้สอดรับกับนโยบายขององค์กรและข้อกำหนดกฎหมาย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินระบบ ISO 14001:2004 ตามแนวทาง ISO 19011
   2. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการตรวจประเมิน
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้เข้าอบรมควรผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO 14001:2004

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน

หัวข้อการฝึกอบรม
วัน          เวลา                กิจกรรม

วันที่1  8.30-12.00     - ทบทวนข้อกำหนด ISO14001:2004
                                  - ข้อกำหนด ISO14001:2004 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
                                  - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
                                  - หลักการของการตรวจติดตาม
                                  - การบริหารโปรแกรมการตรวจติดตาม
         12.00-13.00      - พัก
         13.00-16.30      - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                                     * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                                     * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review) 
                                     * การวางแผนการตรวจติดตาม 
                                     * WORK SHOP 
                                     * การจัดทำ Check List  
                                     * WORK SHOP
วันที่2   8.30-12.00      * การประชุมเปิด
                                     * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                                     * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม 
                                     * WORK SHOP 
        12.00-13.00     - พัก
        13.00-16.30         * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                                     * การประชุมปิด
                                  - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม 
                                  - Q&A 

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ตรวจประเมิน ISO14001