สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอบรม ISO14001:2004

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ISO 14001:2004


ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004

หลักการและเหตุผล
   ISO 14001   เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เพื่อให้ทุกองค์กรนำไปประยุกต์ใช้สำหรับ ปฏิบัติ, คงรักษาไว้และปรับปรุง ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผู้ที่ดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจข้อกำหนด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและสามารถได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกได้

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001:2004
   2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน ISO 14001:2004 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                   กิจกรรม

   9.00 – 12.00        - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ ISO14001
                               - ความจำเป็นในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีต่อองค์กร
                               - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                               - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ 4.2  ถึงข้อ 4.6
                               - การตีความข้อกำหนดใน ISO 14001:2004
                                  * ศัพท์และนิยาม Term and Definitions
                                  * ข้อ 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป General Requirements
                                  * ข้อ 4.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy
                                  * ข้อ 4.3 การวางแผน Planning
   12.00 – 13.00      - พัก
   13.00 – 17.00         * ข้อ 4.4 การดำเนินงานและการนำไปปฏิบัติ Implementation and operation
                                  * ข้อ 4.5 การตรวจสอบ Checking
                                  * ข้อ 4.6 การทบทวนการจัดการ Management Review
                               - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ISO 14001:2004