สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

เทคนิคการผลิตสู่การทำของเสียเป็นศูนย์(Zero Defect ZD)

ระบบคัมบัง (Kanban System)

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition


การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์
Design Failure Mode and Effects Analysis
(DFMEA) 4th

บทนำ
      กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกัน ปัญหาความล้มเหลว ในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบควบคุมกระบวนการ สำหรับผลิตภัณฑ์ เนื้อหาในหลักสูตรของ DFMEA จะช่วยให้องค์กรมีความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการเตรียมการเพื่อวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ออกแบบชิ้นส่วน ในอุตสาหกรรมยานยนต์
 

วัตถุประสงค์ของการทำ DFMEA
-    เพื่อให้มั่นใจว่าผลจากการออกแบบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน หน้าที่ต่างๆ และอายุการใช้งานที่กำหนด
-    เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รับการทบทวนและแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
-    เพื่อทำให้มั่นใจว่าผลการออกแบบสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
DFMEA ไม่ใช่เป็นการควบคุมกระบวนการออกแบบเพื่อเอาชนะความอ่อนแอในการออกแบบแต่เป็นการใช้ข้อกำหนดทางเทคนิคและทางกายภาพ มาใช้เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาออกแบบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์
 
ขั้นตอนการจัดทำ DFMEA
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ DFMEA ตามคำแนะนาของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์และแนวทางการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในการออกแบบ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.  หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                        - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ IATF16949
                        - ความหมายและลักษณะของ FMEA
                        - ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของ FMEA
                        - การแบ่งประเภทของ FMEA
                        - เมื่อไหร่จะเริ่มต้นทำ/ทบทวน FMEA
                        - ข้อกำหนด IATF16949:2009 ที่เกี่ยวข้อง
                        การวิเคราะห์ DFMEA
                        - ขั้นตอนการจัดทำ DFMEA
                          * รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ
                             - จัดทำ Block diagram  แสดงความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนและขอบเขตการออกแบบ
                             - จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดหน้าที่หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
                             - รายละเอียด INPUT ( ถ้ามี ) เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ตามข้อกำหนดหน้าที่หรือคุณสมบัติที่กำหนด
                             - รายละเอียดวิธีการควบคุมป้องกันและการค้นหาข้อพกพร่องที่เกิดจากหน้าที่ของผลิตภัณฑ์บกพร่อง
                             - รายละเอียดปัญหาการใช้งานของผู้ใช้และผู้ผลิตในผลิตภัณฑ์และการเคลมสินค้า
                          *  จัดตั้งคณะทำงาน
                          * จัดทำตาราง QFD และ อาจเปรียบเทียบข้อมูลด้านคุณภาพ
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.30 น.     * ประเมินผลกระทบและความล้มเหลวจากการออกแบบจริงในปัจจุบัน
                          * สรุปคะแนน/จัดสำดับความสำคัญและเสนอแนะมาตรการปรับปรุง
                          * การให้คะแนน S O D และสรุปผลจัดลำดับความสำคัญและเสนอแนะมาตรการปรับปรุง
                        - ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของDFMEA กับ PFMEA
                        - Q&A
รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - การทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็น

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition