สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา APQP & CP


การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม
Advance Product Quality Planning & Control Plan
(APQP & CP) 2nd Edition for TS 16949 

หลักการและเหตุผล
   การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS16949 เพื่อให้ทุกองค์กรการศึกษา และออกแบบวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย AIAG ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานที่ถูกต้องในแต่ละเฟสเพื่อให้สามารถสามารถวางแผนคุณภาพล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางสถาบัน BIG Q TRAINING ได้มีการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและการพัฒนาแผนควบคุม  สำหรับใช้ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการจัดทาแผนควบคุมตามคำแนะนาของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้ APQP และ Control Plan ในการจัดทำ NEW MODEL

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน รวมถึงทีมงาน New Model ของหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา             กิจกรรม

 09.00-12.00        หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                               - วัตถุประสงค์ของการทำ APQP
                               - ข้อกำหนด ISO/TS16949 ที่เกี่ยวข้อง
                            แนวทางการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า
                               - เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
                               - เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                               - เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
12.00-13.00           - พัก
13.00-16.30           - เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
                              - เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
                          Control Plan
                             - ขั้นตอนการจัดทำแผนควบคุม
                             - ความสัมพันธ์ของ FMEA และ CP
                             - SPC และ Poka Yoke สำหรับควบคุมกระบวนการ
                             - Work Shop
                             - Q&A
 
สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา APQP & CP