สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ตรวจประเมิน ISO/TS16949


การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/TS 16949:2009
INTERNAL QUALITY AUDITS ISO/TS 16949:2009

หลักการและเหตุผล
   การนำระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949:2009 มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ มีทีมงานที่มีทักษะในการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจติดตามและพัฒนาระบบคุณภาพภายในองค์กร พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจติดตามภายใน จะต้องเข้าใจข้อกำหนด รวมถึงการตั้งคำถาม การหาความเกี่ยวเนื่องของแต่ละกิจกรรม สามารถให้คำแนะนำ และระบุถึงความสำคัญของสิ่งบกพร่องที่พบได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการตรวจประเมินระบบ ISO/TS 16949:2009 ตามแนวทาง ISO 19001
   2. เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะในการตรวจประเมินในด้าน QMS , Process , Products

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน

กำหนดการอบรม
วัน         เวลา                 กิจกรรม

วันที่1 8.30-12.00  - ข้อกำหนด ISO/TS 16949:2009 ที่เกี่ยวข้อง
                                 * การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ QMS
                                 * การตรวจติดตามกระบวนการผลิต Process
                                 * การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ Products
                              - ผู้เกี่ยวข้องกับ
                              - หลักการของการตรวจติดตาม
                              - การบริหารโปรแกรมการตรวจติดตาม
         12.00-13.00        พัก
         13.00-16.30  - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                                  * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                                  * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review) 
                                  * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP 
                                  * การจัดทำ Check List  WORK SHOP
วันที่2  8.30-12.00     * การประชุมเปิด
                                  * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์ QMS , Process , Products
                                  * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม 
                                  * WORK SHOP 
         12.00-13.00         พัก
         13.00-16.30     * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                                  * การประชุมปิด
                                - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม 
                                - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ตรวจประเมิน ISO/TS16949