สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE)

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 1 วัน

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ANALYSIS

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan


การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ
Control Plan Or Quality Plan

หลักการ
Control Plan คือสารสนเทศประเภทหนึ่งในระบบบริหารคุณภาพ ทำหน้าที่สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตในแต่ละกระบวนการเข้าใจสิ่งที่ต้องควบคุม และวิธีการควบคุม เพื่อทำให้กระบวนการนั้นๆผลิตสินค้าออกมามีคุณภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้ากฎหมาย
 

   ในการออกแบบ Control Plan จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยง FMEA เพื่อนำผลการวิเคราะห์และแนวทางการควบคุมป้องกันมาใช้เป็นแนวทางการควบคุม

การเชื่อมโยงของ PFMEA/Control Plan

 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ PFMEA และการพัฒนาแผนควบคุม ตามคำแนะนาของ AIAG
   2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและการพัฒนาแผนควบคุม

กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.      บทนำ
                                - Control Plan or Quality Plan คืออะไร
                                - ความสัมพันธ์ของ FMEA และ CP or QP
                                - การจัดทำและแก้ไขแผนควบคุม
                           การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการออกแบบ
                                - การกำหนด Process Flowchart หลักและรอง
                                - การศึกษาจุดควบคุมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์
                           การออกแบบ CP or QP
                                - การกำหนดกระบวนนการใน CP or QP จาก Flow chart
                                - การระบุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และคู่มือที่จำเป็น
                                - การระบุจุดควบคุมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ และเกณฑ์การยอมรับ
12.00-13.00 น.           - พัก
13.00-16.30 น.           - การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเฝ้าติดตามจุดควบคุม
                                - การกำหนดเกณฑ์การสุ่มตรวจเพื่อการยอมรับ
                                - การระบุวิธีการควบคุมป้องกันและการตอบสนอง
                            พัฒนา CP or QP
                                - แนวทางปฏิบัติสำหรับการปรับปรุง Control Plan
                                - การตรวจสอบความสมบูรณ์ของ CP or QP โดย A8
                                - การปรับปรุง FMEA และ CP or QP ตามข้อกำหนด 10.2.3
                            Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ลูกค้าต้องจัดเตรียม PFMEA ที่สมบูรณณ์ของกระบวนการที่จะทำ Workshop


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan