สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

ฝึกอบรมการดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา จัดทำเอกสาร ISO


การจัดทำเอกสารสำหรับระบบ ISO
Document Preparation for ISO

หลักการและเหตุผล
   ISO  เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยไม่คำนึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ฯลฯ มาตรฐาน ISO 9000 มีข้อกำหนด(Requirement) ที่องค์กรที่จะขอการรับรองระบบต้องมี และต้องนำมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดเตรียมและพัฒนาระบบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบมาตรฐานที่ถูกต้องตาม  ระบบคุณภาพ ISO 9001และISO/TS16949
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำเอกสารภายในองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้รับผิดชอบโครงการ ISO ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ผู้ประสานงานและทีมงาน ISO  หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสาร
 
จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               กิจกรรม

   8.30-12.00    - ประโยชน์และความจำเป็นของการมีเอกสารในระบบคุณภาพ
                         - ข้อกำหนดISO9001และ TS16949 ที่เกี่ยวข้องกับระบบเอกสาร
                         - ประเภทของเอกสาร 
                         - ขั้นตอนการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ
                            * การกำหนด Process map และการกำหนดรายการเอกสาร
                            * การระบุข้อกำหนด ISO และหมายเลขเอกสารลง Process map
                            * Workshop
 12.00-13.00   - พัก
 13.00-16.30      * แนวทางการจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน( Documented procedure)
                           * Workshop
                           * แนวทางการจัดทำเอกสารวิธีปฏิบัติงาน  (Work  Instructions)  
                           * Workshop
                        - Q&A 

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา จัดทำเอกสาร ISO