สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY WHY ANALYSIS และหลักการ 3 GEN

การบำรุงเชิงคุณภาพ ( Quality Maintenance )

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วัน

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การประเมินความเสี่ยงในระบบ ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การประเมินความเสี่ยงในระบบ ISO


การประเมินความเสี่ยงในระบบ ISO


หลักการจัดการ
   ความเสี่ยงแฝงอยู่ในทุกกระบวนการหรือทุกกิจกรรม การคิดพบพท้นฐานนความเสี่ยงในการออกแบบระบบการทำงานจะเป็นการช่วยให้เราสามารถบ่งชี้สิ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคต และให้เราหาวิธีการป้องกันและเอาแนวทางนั้นไปวางแผนออกแบบระบบการทำงาน จึงทำให้มาตรฐานนที่เราออกแบบไว้เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการทำงานที่ป้องกันปัญหาทำให้งานได้ตามเป้าหมาย
 
   ปัจจัยเสี่ยงอาจมีทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภาพนอกที่เราควบคุมไม่ได้ การบ่งชี้จึงต้องการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยการระดมความคิด
 


   และประเมินแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 

   ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงและการกำหนดวิธีการป้องกัน
 
ผลของการประเมินความเสี่ยงจะได้มาตรการป้องกันปัญหาที่กำหนดไว้จะต้องนำมาตรการนั้นไปบูรณการกับระบบบริหารตามตัวอย่าง


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบ่งชี้ความเสี่ยงในกระบวนการของระบบบริหาร และดำเนินการหาแนวทางการป้องกันเพื่อให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
1 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30

หัวข้อการอบรม

09.00-12.00  บทนำ
                  - ประโยชน์และตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบบริหาร
                  - ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร
                      * กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
                      * ประเมินผลการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ
                      * ศึกษาองค์กรและบริบทขององค์กร
                      * ศึกษาข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                      * กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้
                        เสีย
                      * การกำหนดแนวทางธุรกิจและขอบเขตธุรกิจ
                      * กำหนดกระบวนการและจัดกลุ่มงาน
                      * กำหนดผังโครงสร้างฝ่ายบริหาร
                      *การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM)
                    ขั้นตอนการบริหารเชิงกระบวนการ
                      * กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน
                      * กำหนดขอบเขตของงาน
                      * สรุปปัยจัยป้อนเข้าและป้อนออกกระบวนการ  ( SIPOC )
                    - Workshop 1
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30     * กำหนด KPI ที่ใช้ประเมินผลกระบวนการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
                         และขอบเขต
                      * เขียนขั้นตอนการทำงานในปัจจุบัน
                    - Workshop 2
                      * เมินปัญหาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงาน และ ประเมิน
                         ปัจจัยเสียงที่ทำให้เกิดปัญหา  และ ประชุมกำหนดแนวทางป้องกัน
                    - Workshop 3
                      * ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยนำเอามาตรการป้องกันเข้าไปประยุกต์ใช้
                    - Workshop 4
                   - Q&A

รูปแบบการอบรม

บรรยาย 30% Workshop 70%

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การประเมินความเสี่ยงในระบบ ISO