สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย Why Why Analysis & Cause and Effect Diagram & W5 Image analysis

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย


ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย


บทนำ
   “สารเคมีอันตราย” หมายความว่า สาร สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ในรูปของ ของแข็ง ของเหลว หรือ แก๊ส ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
   (1) มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ทำ ให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ง หรือทำ ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
   (2) ทำ ให้เกิดการระเบิด เป็นตัวทำ ปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็นตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ
   (3) มีกัมมันตภาพรังสี
 
  ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้มีการใช้สารเคมีอันตรายในการผลิต ซึ่งในกฎหมายได้ระบุว่า “ผลิต” หมายความว่า ทำ ผสม ปรุง ปรุงแต่ง เปลี่ยนรูป แปรสภาพ และหมายความรวมถึงการบรรจุ เก็บ เคลื่อนย้าย และการติดฉลากหรือตราหรือสัญลักษณ์บนหีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือสิ่งห่อหุ้มสารเคมีอันตราย ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายมีความปลอดภัยจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2515 กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายไว้ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม 3 หมวดดังนี้
   หมวด 1 การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
   หมวด 2 การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
   หมวด 3 เบ็ดเตล็ด
และ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2520 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม 3 หมวดดังนี้
    หมวด 1 สารเคมี
    หมวด 2 มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
    หมวด 3 เบ็ดเตล็ด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงอันตรายของสารเคมีและผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากสารเคมี
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายตามประกาศ ของกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2534

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีและผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  หลักการและแนวคิด
                   - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี
                   - ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากสารเคมี
                   - ชนิด ประเภท และความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม
                   - กฎหมายที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
                   ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
                   - ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  - การจัดการสารเคมีอันตราย
                   - ความเข้าใจเกี่ยวกับความอันตรายของสารเคมีและการปฏิบัติงาน
                   - เครื่องหมายความปลอดภัย
                   - ระบบการอนุญาตเข้าทำงาน
                   - แผนฉุกเฉินสารเคมีอันตรายรั่วไหล และเพลิงไหม้
                   Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย