สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016 AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD IATF16949 (1st Edition 1 October 2016)

การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2วัน


ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 1วัน

 


หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การตลาด การผลิต รวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม

   หลักจรรยาบรรณนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด
   ภาพรวมของจรรยาบรรณ
- เป็นจรรยาบรรณที่สร้างขึ้นสำหรับปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านอิเล็คทรอนิกส์โดยเฉพาะ
- ลักษณะเป็นมาตรฐานบริหารจัดการองค์กร
- ข้อกำหนดต่างๆมีพื้นฐานมาจากข้อกำหนดทางกฏหมายในแต่ละประเทศ อนุสัญญาต่างๆขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงมาตรฐานบริหารงานสากลต่างๆที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ข้อกำหนดจรรยาบรรณระบุ ในฐานะที่ผู้ส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจ
- ลูกค้าของผู้ส่งมอบระบุชัดเจน และอาจมีผลต่อระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ส่งมอบต่อลูกค้ารายนั้นๆ


วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ RBA Version 6.0
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการปฏิบัติและการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง RBA

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม

วันที่ 1
09.00-12.00  - RBA คืออะไร
                    - จุดมุ่งหมายของ RBA
                    - ภาพรวมข้อกำหนด RBA หมวด A – E
                    - ข้อกำหนด RBA  หมวด A  แรงงาน
                      A1:เสรีภาพในการเลือกงาน
                      A2:แรงงานเยาวชน
                      A3:ชั่วโมงการทำงาน
                      A4:ค่าจ้างและสวัสดิการ
                      A5:การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม
                      A6:การไม่เลือกปฏิบัติ
                      A7:เสรีภาพในการสมาคม                            
12.00-13.00  - พัก
                   - ข้อกำหนด RBA  หมวด D  จริยธรรม
                      D1:ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
                      D2:ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม
                      D3:การเปิดเผยข้อมูล
                      D4:ทรัพย์สินทางปัญญา
                      D5:การดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็นธรรม
                      D6:การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้
                      D7:การหาแหล่งแร่ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ
                      D8:ความเป็นส่วนตัว
                   - ข้อกำหนด RBA  หมวด E  ระบบการบริหารจัดการ
                      E1:คำมั่นสัญญาของบริษัท               
                      E2:ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร       
                      E3:ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของลูกค้า   
                      E4:การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
                      E5:วัตถุประสงค์การปรับปรุง
                      E6:การฝึกอบรม
                      E7:การสื่อสาร                       
                      E8:ความคิดเห็นตอบกลับ การมีส่วนร่วม และการร้องทุกข์ของแรงงาน 
                      E9:การตรวจติดตามและประเมิน       
                      E10:กระบวนการปฏิบัติการแก้ไข   
                      E11:การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล
                      E12:ความรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ
วันที่ 2
09.00-12.00 - ข้อกำหนด RBA  หมวด B  สุขภาพและความปลอดภัย
                      B1: ความปลอดภัยในการทำงาน
                      B2:ความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
                      B3:การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน
                      B4:สุขอนามัยอุตสาหกรรม
                      B5:งานที่ต้องการแรงงานทางกายภาพ
                      B6:การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องจักรกล
                      B7:สุขอนามัย อาหาร และที่อยู่อาศัย
                      B8:การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00  - ข้อกำหนด RBA  หมวด C  สิ่งแวดล้อม
                      C1:ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
                      C2:การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร
                      C3:วัตถุอันตราย
                      C4:ขยะมูลฝอย
                      C5:การปล่อยมลภาวะทางอากาศ
                      C6:ข้อจำกัดด้านวัสดุ
                      C7:การจัดการน้ำ
                      C8:การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


รูปแบบการอบรม
   -  บรรยายเชิงให้คำแนะนำ

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0904649464 , 0954469446  Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2วัน