สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenanc)

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 1วัน

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach


การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ
Management System Design & Process Approach


หลักการและเหตุผล
   การออกแบบระบบบริหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องทำ เพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานที่มีปฏิสัมพันธ์กันทั่วทั้งองค์กร ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองกันในแต่ละกระบวนการจนทำให้ผลลัพธ์ของงานที่คาดหวังออกมาดี
 
      ในการออกแบบระบบบริหารตามแนวทางของ ISO9001 และ IATF16949 ใช้หลักการของ PDCA เข้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร อีกทั้งยังมีแนวคิดการดำเนินงานเชิงกระบวนการและการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง น้อยคนนักที่จะเข้าใจความต้องการของระบบอย่างแท้จริง พยายามทำแต่เอกสารที่ไม่มีความจำเป็นและยังไม่สามารถทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
      ความเสี่ยงแฝงอยู่ในทุกกระบวนการหรือทุกกิจกรรม การคิดพบพท้นฐานนความเสี่ยงในการออกแบบระบบการทำงานจะเป็นการช่วยให้เราสามารถบ่งชี้สิ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคต และให้เราหาวิธีการป้องกันและเอาแนวทางนั้นไปวางแผนออกแบบระบบการทำงาน จึงทำให้มาตรฐานนที่เราออกแบบไว้เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการทำงานที่ป้องกันปัญหาทำให้งานได้ตามเป้าหมาย
 
   ปัจจัยเสี่ยงอาจมีทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภาพนอกที่เราควบคุมไม่ได้ การบ่งชี้จึงต้องการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยการระดมความคิด
 
   และประเมินแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
 

   ตัวอย่างการระบุความเสี่ยงและการกำหนดวิธีการป้องกัน

 
ผลของการประเมินความเสี่ยงจะได้มาตรการป้องกันปัญหาที่กำหนดไว้จะต้องนำมาตรการนั้นไปบูรณการกับระบบบริหารตามตัวอย่าง
 

วัตถุประสงค์

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร และทราบรายละเอียดความสัมพันธ์ของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ จนถึง การกำหนดอำนาจหน้าที่แต่ละตำแหน่ง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
  1 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30
หัวข้อการอบรม
09.00-12.00  บทนำ
                  - ประโยชน์และตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบบริหาร
                  - ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร
                      * กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
                      * ประเมินผลการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ
                      * ศึกษาองค์กรและบริบทขององค์กร
                      * ศึกษาข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                      * กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย
                      * การกำหนดแนวทางธุรกิจและขอบเขตธุรกิจ
                      * กำหนดกระบวนการและจัดกลุ่มงาน
                      * กำหนดผังโครงสร้างฝ่ายบริหาร
                      *การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM)
                   - ขั้นตอนการบริหารเชิงกระบวนการ
                      * ระบุวัตถุประสงค์ของกระบวนการ
                      * ทบทวนปัจจัยป้อนเข้าและออกของกระบวนการ
                      * การระบุความเสี่ยงภายในและภายนอกในแต่ละกระบวนการ
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30     * Workshop  ระบุความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยง
                      * แนวทางการป้องกันความเสี่ยง
                      * การออกแบบมาตรฐานการทำงานที่มุ่งเน้นการป้องกัน
                      * Workshop  การพัฒนาขั้นตอนการทำงาน
                      * การจัดทำคู่มือการทำงาน ( WI )
                      * การสรุปหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่ง ( JD ) และการ
                         กำหนด ความสามารถ ความรู้ที่จำเป็น รวมถึง เป้าหมาย
                         งานที่สำคัญ
                   - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - ทฏษฎี 40% Workshop 60 %
   - Workshop จะใช้กระบวนการตัวอย่างที่ทุกคนในกลุ่มมีความรู้ เช่น กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการรับสมัครงาน กระบวนการอบรม เป็นต้น เพื่อเป็นเคส ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และออกแบบกระบวนการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach