สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE)

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นเป็นเลขนาทีหลักเดียว Single Minute Exchange of Die (SMED)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 2 วัน

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 2 วัน


การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 2 วัน

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังระดับของปัญหาอาจอยู่รูปแบบต้องปรับปรุงหรือต้องแก้ไข
 
   ปัญหาเป็นสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
 
   แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ในอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการประยุกต์ใช้หลักการแก้ไขปัญหาหลากหลายประเภทเข้ามาใช้เช่น QCC  ,QC Story  , 8-Disciplines (8D) ,5 Principles  ,CAR & PAR เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกระบวนการทั้งหมด ซึ่งจะพบว่าผู้ที่แก้ไขรู้เพียงกระบวนการไม่รู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์หรือแสดงผลก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้


หลักการจัดการ 
8D Approach – The Eight Discipline Approach หรือ Team  Oriented  Problem  Solving  (TOPS) หมายถึง วินัยในข้อต่างๆ 8 ข้อ ที่ต้องทำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่า การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ไม่เกิดปัญหาซ้ำ เป็นเทคนิคการแก้ปัญหา (Problem Solving Techniques) ที่ทาง บริษัท Ford ได้นำมาให้ผู้ส่งมอบใช้ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ส่งมอบของ บริษัท ฟอร์ด ทั้งหมด 
ประกอบด้วยขั้นตอน 8 ขั้นตอนดังนี้
D0 - Emergency response action required เตรียมตัวสำหรับกระบวนการ 8D
D1 - Establish a Team จัดตั้งทีมงาน
D2 - Describe the Problem เขียนบรรยายปัญหา
D3 - Develop Interim Containment Action (ICA) จัดทำการแก้ปัญหาชั่วคราว
D4 - Define & Verify Root Cause and Escape Point กำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และจุดบกพร่อง
D5 - Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs) for Root Cause & Escape Point เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร
D6 - Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs) นำวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง
D7 - Prevent Recurrence ป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก
D8 - Congratulation & Close Out แสดงความยินดีกับทีม

 แนวคิดของ Why – Why Analysis 
เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการอย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่ง “ไม่ใช่การคิดแบบคาดเดา ,นั่งเทียน หรือ เหวี่ยงแห่” โดยหลักการวิเคราะห์ “ทำไม” ซึ่งจะมีลักษณะการวิเคราะห์ 2 ประเภทคือ
   1. มองจากสภาพที่ควรจะเป็น
ใช้ในลักษณะ : ถ้ากลไกในการเกิดของปรากฏการณ์สามารถมองเห็นปัญหาได้โดยทันทีหรือสามารถพิสูตรปัญหาได้ง่ายที่หน้างานอย่างชัดเจน
   2.   มองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฏี
ใช้ในลักษณะ : ถ้ากลไกในการเกิดของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก วิธีการมองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฏี ก็น่าจะเหมาะกว่า
 

   ในการวิเคราะห์ทำให้ได้สาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาหลักการที่ผู้วิเคราะห์ต้องมีการดำเนินงานคือ การบริหารโดยข้อเท็จจริง  (Management  By  Fact)  มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาทุกอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ  น้อยๆ  จนกระทั่งปัญหาใหญ่ๆ  โดยการบริหารข้อเท็จจริง  เป็นพื้นฐานในการสังเกตการณ์  สภาพปัญหา  และวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา  ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง   ตรงจุด  เกาได้ถูกที่คัน  การจะได้ซึ่งข้อเท็จจริง  จะไม่ใช่แค่ดูรายงาน  ดูข้อมูล  แต่จะต้องลงไปดู  ฟัง  สัมผัส  กับพื้นที่จริงหรือลองทำจริงๆ  ดูของจริง  สถานการณ์จริงในการปฏิบัติ
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุโดย WHY-WHY ANALYSIS และหลักการ 5 GEN

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

วันที่ 1
09.00-12.00   หลักการและเหตุผล
                      -  อะไรคือปัญหา , ปัญหาคืออะไร , ระดับของปัญหา
                      -  แหล่งที่มาของสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                    การแก้ไขและป้องกันปัญหา 
                      - แนวคิดการแก้ไขปัญหา
                      - กระบวนการในการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่นิยมใช้
                    ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D 
                      - D0 - Emergency response action required เตรียมตัวสำหรับกระบวนการ 8D
                      - D1 - Establish a Team จัดตั้งทีมงาน
                      - D2 - Describe the Problem เขียนบรรยายปัญหา
                      - D3 - Develop Interim Containment Action (ICA) จัดทำการแก้ปัญหาชั่วคราว
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - D4 - Define & Verify Root Cause and Escape Point กำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
                       และจุดบกพร่อง
                      Why-Why Analysis
                      - แนวคิดการวิเคระห์หาสาเหตุของปัญหาของ Why-Why Analysis
                      - ขั้นตอนการวิเคราะห์  Why-Why Analysis
                      - ทำความเข้าใจกับระบบ (โครงสร้าง) ของสิ่งที่จะทำการวิเคราะห์
                      - กำหนดแนวทางของ “การวิเคราะห์ Why-Why Analysis”
                      - การวิเคราะห์ด้วยคำว่า “ทำไม” จากสภาพที่ควรจะเป็น                                   
                      -  Work Shop วิเคราะห์สาเหตุ ด้วย Why Why
วันที่ 2
08.00-12.00    - D5 - Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs) for Root Cause & Escape Point
                         เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร
                     - D6 - Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs) นำวิธีการแก้ปัญหาแบบ
                         ถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - D7 - Prevent Recurrence ป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก
                     - D8 - Congratulation & Close Out แสดงความยินดีกับทีม
                     - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้หลักการระดมสมองร่วมทำกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 2 วัน