สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving

ฝึกอบรม 5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving


5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving

หลักการและเหตุผลสภาพปัญหาที่พบ
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังระดับของปัญหาอาจอยู่รูปแบบต้องปรับปรุงหรือต้องแก้ไข
 
   ปัญหาเป็นสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
 
   แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ในอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการประยุกต์ใช้หลักการแก้ไขปัญหาหลากหลายประเภทเข้ามาใช้เช่น QCC  ,QC Story  , 8-Disciplines (8D) ,5 Principles  ,CAR & PAR เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกระบวนการทั้งหมด ซึ่งจะพบว่าผู้ที่แก้ไขรู้เพียงกระบวนการไม่รู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์หรือแสดงผลก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

   5 หลักการ : เป็นเทคนิคการแก้ปัญหา (Problem Solving Techniques) ที่ทาง ฮอนด้า ได้นำมาให้ผู้ส่งมอบใช้ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ส่งมอบของ ฮอนด้า ทั้งหมด ซึ่งองค์การสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในตัวมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  และ ISO/TS 16949 ได้
   สิ่งที่จะได้จากการทำ 5P report
- ได้วิธีการแก้ปัญหาที่มีระเบียบ ด้วยการใช้ความจริงมากกว่าการใช้อคติ(Bias) ส่วนบุคคล,เชิงสร้างสรรค์,แก้ได้ถาวร
- ใช้ได้กับปัญหาหรือกิจกรรมใดใด รวมถึงช่วยให้มีการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล ระหว่างแผนกต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน
- ต้องทำเป็นเอกสารไว้ใช้ “Concern Analysis Report”
- เกิดการเชื่อมต่อในส่วนที่ขาดหายไประหว่าง SPC กับการปรับปรุงคุณภาพ
ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังนี้
1  - นิยามปัญหา (Problem definition)
   1-A  สำรวจสภาพปัญหา (Discovery)
   1-B  รายละเอียดของปัญหา (Detail)
2  - วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis)
   2-A  ระดมสมองด้วย 4M (4M brainstorming)
   2-B  รวบรวมความคิด (Idea summary)
   2-C  ระบุสาเหตุของปัญหา (Identify Root Cause's)
   2-D  อธิบายเหตุผลของสาเหตุที่ระบุ(Selection Justification)
3  - แผนการแก้ไขและป้องกัน (Containment Actions and/or     Countermeasure(s))
4  - ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำแผนไปใช้ (Containment Actions and/or     Countermeasure Effectiveness)
5  - การส่งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ลูกค้า (Feedback/Forward)
   โดยกระบวนการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ส่งมอบสามารถแก้ไขปัญหาและหาทางป้องกันการเกิดซ้ำในอนาคต ซึ่งในขั้นตอนเหล่านี้มีกระบวนการหนึ่งที่สำคัญคือ การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาซึ่งมีเครื่องมือ มากมายแต่ที่นิยมใช้กันคือ Why-Why Analysis
   แนวคิดของ Why – Why Analysis 
เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการอย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่ง “ไม่ใช่การคิดแบบคาดเดา ,นั่งเทียน หรือ เหวี่ยงแห่” โดยหลักการวิเคราะห์ “ทำไม” ซึ่งจะมีลักษณะการวิเคราะห์ 2 ประเภทคือ
   1. มองจากสภาพที่ควรจะเป็น
ใช้ในลักษณะ : ถ้ากลไกในการเกิดของปรากฏการณ์สามารถมองเห็นปัญหาได้โดยทันทีหรือสามารถพิสูตรปัญหาได้ง่ายที่หน้างานอย่างชัดเจน
   2.   มองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฏี
ใช้ในลักษณะ : ถ้ากลไกในการเกิดของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก วิธีการมองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฏี ก็น่าจะเหมาะกว่า

   ในการวิเคราะห์ทำให้ได้สาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาหลักการที่ผู้วิเคราะห์ต้องมีการดำเนินงานคือ การบริหารโดยข้อเท็จจริง  (Management  By  Fact)  มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาทุกอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ  น้อยๆ  จนกระทั่งปัญหาใหญ่ๆ  โดยการบริหารข้อเท็จจริง  เป็นพื้นฐานในการสังเกตการณ์  สภาพปัญหา  และวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา  ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง   ตรงจุด  เกาได้ถูกที่คัน  การจะได้ซึ่งข้อเท็จจริง  จะไม่ใช่แค่ดูรายงาน  ดูข้อมูล  แต่จะต้องลงไปดู  ฟัง  สัมผัส  กับพื้นที่จริงหรือลองทำจริงๆ  ดูของจริง  สถานการณ์จริงในการปฏิบัติ
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามหลักการ 5 Principles report
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 5 Principles report
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุโดย WHY-WHY ANALYSIS และหลักการ 5 GEN

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   หลักการและเหตุผล
                      -  อะไรคือปัญหา , ปัญหาคืออะไร , ระดับของปัญหา
                      -  แหล่งที่มาของสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                    การแก้ไขและป้องกันปัญหา 
                      - แนวคิดการแก้ไขปัญหา
                      - กระบวนการในการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่นิยมใช้
                    ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 5P 
                    P1  - นิยามปัญหา (Problem definition)
                     1-A  สำรวจสภาพปัญหา (Discovery)
                     1-B  รายละเอียดของปัญหา (Detail)
                    P2  - วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis)
                     2-A  ระดมสมองด้วย 4M (4M brainstorming)
                     2-B  รวบรวมความคิด (Idea summary)
                     2-C  ระบุสาเหตุของปัญหา (Identify Root Cause's)   
                      -    Workshop                              
                     Why-Why Analysis
                      - แนวคิดการวิเคระห์หาสาเหตุของปัญหาของ Why-Why Analysis
                      - ขั้นตอนการวิเคราะห์  Why-Why Analysis
                      - ทำความเข้าใจกับระบบ (โครงสร้าง) ของสิ่งที่จะทำการวิเคราะห์
                      - กำหนดแนวทางของ “การวิเคราะห์ Why-Why Analysis”
                      - การวิเคราะห์ด้วยคำว่า “ทำไม” จากสภาพที่ควรจะเป็น                                   
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30     -   Workshop
                              2-D  อธิบายเหตุผลของสาเหตุที่ระบุ(Selection Justification)
                     P3 - แผนการแก้ไขและป้องกัน (Containment Actions and/or Countermeasure(s))
                     P4 - ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำแผนไปใช้ (Containment Actionsand/or Countermeasure Effectiveness)
                     P5 - การส่งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ลูกค้า (Feedback/Forward)
                    - Workshop
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้หลักการระดมสมองร่วมทำกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

ฝึกอบรม 5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving