สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 1 วัน

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วัน

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1 วัน

การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
( ISO 45001 2018 )

หลักการและเหตุผล
  หัวใจของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 คือการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีนัยสำคัญ(Significant)  

หากระบุถูกต้องก็จะช่วยให้องค์กรวางแผนและดำเนินการจัดทำระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากระบุผิดพลาดองค์กรจะไม่ได้อะไรนอกจากเสียเวลา  เป็นภาระ  เสียค่าใช้จ่าย แล้ว 
 
   หลักสูตรการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม ISO 45001:2018 อย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้เข้าใจการประเมิน สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับองค์กรในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงการจัดทำวัตถุประสงค์เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 - ความเข้าใจพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                  - ข้อกำหนด ISO 45001:2018 ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
                  - คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
                  - ขั้นตอนการประเมิน
                       * การบ่งชี้กิจกรรมและลักษณะความเสี่ยง
                  - Work Shop หน้างาน
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30      * การประเมินระดับความเสี่ยง
                  - Work Shop หน้างาน
                       * การบ่งชี้รายการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
                  - Work Shop
                  - มาตรการจัดการต่างๆหลังการประเมินผล
                  - การกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนงานเพื่อลดความเสี่ยง
                  - Q&A

รูปแบบการอบรม

   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - กิจกรรมกลุ่มๆละไม่เกิน 5 คน และใช้หลักการคิดระดมสมองในการประเมินปัญหาความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ กำหนดเป้าหมายและแผนงาน


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )