สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015
และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016


เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
สำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

หลักการจัดการ
   การดำเนินงานในระบบบริหารต้องมีการกระทำอย่างมีแบบแผนโดยอาศัยหลักการของ PDCA เพื่อทำให้การการดำเนินงานที่ดีในแต่ละกระบวนการ
 

   แต่ในกระบวนการทำงานทุกคนมีคว่ามเข้าใจดีว่าย่อมมีโอกาศที่อาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากแต่ละกระบวนการมีปัจจัยทำให้เกิดปัญหาได้เช่น คน วัตถุดิบ วิธีการ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ( 4M1E )
 
   เพื่อทำให้เกิดการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกข้อกำหนดใหม่จึ่งได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการดังนี้
 

วัตถุประสงค์
   ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวความคิดของระบบการจัดการแบบใหม่และกระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00     - แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารเพื่อป้องกันปัญหา
                       - ปัจจัยในการทำงานและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
                       - รูปแบบปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                       - กระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                         Step 1  การทบทวนและการวิเคราะห์ความไม่สอดคล้อง
                         Step 2  ปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหาเฉพาะหน้า
                      - การควบคุมและแก้ไขเบื้องต้น
                      - การจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
                         Step 3  การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุ
                      - การศึกษาความไม่สอดคล้องที่คล้ายคลึงกัน
12.00-13.00    พัก
13.00-16.30       Step 4 การดำเนินการจัดการกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - การนำเสนอแนวทางจัดการ
                      - การประเมินทางเลือก
                      - การจัดทำแผนการจัดการกับสาเหตุ
                      - การดำเนินการตามแผน
                         Step 5 การตรวจสอบผลการจัดการ
                         Step 6 การอัพเดตความเสี่ยงและโอกาส
                      - การนำแนวทางจัดการไปอัพเดทความเสี่ยง
                         Step 7 การทบทวนและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารตามแนวทางจัดการความเสี่ยง
                      - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมการแก้ไขป้องกันผ่านชุด workshop ที่ทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยสามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นเคสสำหรับทำกิจกรรม

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016