สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา
เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015
และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016


เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
สำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

หลักการจัดการ
   การดำเนินงานในระบบบริหารต้องมีการกระทำอย่างมีแบบแผนโดยอาศัยหลักการของ PDCA เพื่อทำให้การการดำเนินงานที่ดีในแต่ละกระบวนการ
 

   แต่ในกระบวนการทำงานทุกคนมีคว่ามเข้าใจดีว่าย่อมมีโอกาศที่อาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากแต่ละกระบวนการมีปัจจัยทำให้เกิดปัญหาได้เช่น คน วัตถุดิบ วิธีการ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ( 4M1E )
 
   เพื่อทำให้เกิดการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกข้อกำหนดใหม่จึ่งได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการดังนี้
 

วัตถุประสงค์
   ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวความคิดของระบบการจัดการแบบใหม่และกระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00     - แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารเพื่อป้องกันปัญหา
                       - ปัจจัยในการทำงานและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
                       - รูปแบบปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                       - กระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                         Step 1  การทบทวนและการวิเคราะห์ความไม่สอดคล้อง
                         Step 2  ปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหาเฉพาะหน้า
                      - การควบคุมและแก้ไขเบื้องต้น
                      - การจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
                         Step 3  การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุ
                      - การศึกษาความไม่สอดคล้องที่คล้ายคลึงกัน
12.00-13.00    พัก
13.00-16.30       Step 4 การดำเนินการจัดการกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - การนำเสนอแนวทางจัดการ
                      - การประเมินทางเลือก
                      - การจัดทำแผนการจัดการกับสาเหตุ
                      - การดำเนินการตามแผน
                         Step 5 การตรวจสอบผลการจัดการ
                         Step 6 การอัพเดตความเสี่ยงและโอกาส
                      - การนำแนวทางจัดการไปอัพเดทความเสี่ยง
                         Step 7 การทบทวนและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารตามแนวทางจัดการความเสี่ยง
                      - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมการแก้ไขป้องกันผ่านชุด workshop ที่ทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยสามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นเคสสำหรับทำกิจกรรม

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016