สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016 AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD IATF16949 (1st Edition 1 October 2016)

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

หลักการจัดการ
   International Automotive Task Force (IATF) 16949:2016 เป็นข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมาแทนที่ข้อกำหนดเดิมคือ ISO/TS16949:2009 (3rd edition) ถูกพัฒนาขึ้นโดย ANFIA / Italy , AIAG / USA , FIEV / France , SMMT / UK , VDA / Germany ประกาศเมื่อวันที่ 1 October 2016 เป็นฉบับที่ 1st Edition ซึ่งได้มีการแยกข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเดียวจาก IATF ไม่ได้รวม ISO9001 ไว้ในข้อกำหนดเหมือนเดิมจึงทำให้เกิดการใช้ตัวย่อ IATF แทน ISO/TS และได้มีการออกแบบข้อกำหนดโดยยังอ้างอิงไปที่มาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเอาความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการออกแบบระบบเพื่อป้องกัน ปัญหา
  
   มาตรฐานสากลฉบับนี้ใช้การดำเนินงานเชิงกระบวนการที่ผนวกเอาวงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA) และการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงเข้าด้วยกัน การดำเนินงานเชิงกระบวนการนี้ทำให้องค์กรสามารถวางแผนกระบวนการของตนและปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกัน
   วงจร PDCA ทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่ากระบวนการของตนมีการใช้ทรัพยากรและมีการจัดการอย่างเหมาะสม และมีโอกาสในการปรับปรุงอยู่เสมอ
   การคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงทำให้องค์กรสามารถกำหนดปัจจัยที่อาจทำให้กระบวน การและระบบการจัดการคุณภาพของตนเปลี่ยนไปจากที่วางแผนไว้ และสามารถกลับมาควบคุมป้องกันได้ เพื่อลดผลเสียและเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น
 
รูปที่ 1 แผนภาพแสดงองค์ประกอบของกระบวนการ
 

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างของมาตรฐานสากลฉบับนี้ ในวงจร PDCA

การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่จะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมและเป็นพื้นฐานสำหรับการริเริ่มการพัฒนาอย่างยิ่งยืน
   ประโยชน์ที่องค์กรอาจได้รับจากจัดทำระบบการจัดการคุณภาพตามแนวทางของมาตรฐานสากลคือ:
   a) มีความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
   b) เพิ่มโอกาสในการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
   c) จัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดเกี่ยวข้องกับบริบทและวัตถุประสงค์
   d) ความสามารถแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพที่กำหนด
   จากแนวคิดการพัฒนาแนวทางการบริหารจะพบว่ายังคงการมุ่งเน้นหลักการ “Process Approach” หรือกระบวนการดำเนินงาน คือ การนำเอาทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตป้องเข้าสู่ระบบการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 
   หลักการของ Process Approach นี้เน้นให้มองงาน / กระบวนการ / กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ หรือเป็นกระบวนการสนับสนุน กระบวนการ / กิจกรรมต่างๆ นี้ให้มองในรูปของกระบวนการ (Process) ที่แต่ละ Process จะมีทั้งปัจจัยเข้า (Input) และปัจจัยออก หรือผล (Output) ใน ISO9001:2015  พบว่าการ บริหารเชิงกระบวนการ เพียงอย่างเดียวยังมีโอกาสที่อาจเกิดความล้มเหลวหรือปัญหาเกิดขึ้นจึงได้มีการนำเอาหลักการประเมินความเสี่ยงเข้ามาเป็นข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ
 
โดยมีแนวคิดทำให้เกิดการวางแผนที่มุ่งเน้นการป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งใน ฉบับก่อนหน้านี้ การป้องกัน ได้มีการระบุในข้อกำหนดเฉพาะ 8.5.3 ซึ่งองค์กรอาจไม่ได้มีการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง
ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนด ISO9001:2015 และ IATF 16949:2016

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม :  2 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30

หัวข้อการอบรม
วันที่ 1    
                               
09.00-12.00    บทนำ
                     - ประโยชน์ที่ได้จากการทำ ISO9001:2015 และ IATF 16949:2016
                     - ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร
                     ข้อกำหนด ISO9001:2015 และ IATF 16949:2016
                      1 ขอบข่าย                                                                                       
                      2 มาตรฐานอ้างอิง                    
                      3 คำศัพท์และคำนิยาม          
                      4 บริบทขององค์กร          
                         4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร                            
                         4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
                              ส่วนเสีย                                                                                  
                         4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ                 
                         4.4 ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการต่างๆ    
                     5 ภาวะผู้นำ                                                                                      
                         5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น                                                
                         5.2 นโยบาย                                                                                  
                         5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่     
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30   6 การวางแผน                                                                                   
                         6.1 การดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส                 
                         6.2 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการวางแผนให้บรรลุผลสำเร็จ
                         6.3 การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง        
                    7 การสนับสนุน                                                                               
                         7.1 ทรัพยากร                                                                                
                         7.2 ทักษะความสามารถ                                                                
                         7.3 ความตระหนัก                                                                        
                         7.4 การติดต่อสื่อสาร                                                                    
                         7.5 เอกสารข้อมูล 
วันที่ 2                                   
09.00-12.00    8 การปฏิบัติงาน                                                                              
                         8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน                            
                         8.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ                                
                         8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ                       
                         8.4 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้จากภายนอก
                         8.5 การผลิตและการให้บริการ                                                     
                         8.6 การปล่อยผลิตภัณฑ์และการบริการ                                       
                         8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30    9 การประเมินผลการดำเนินงาน                                                     
                         9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล       
                         9.2 การตรวจประเมินภายใน                                                         
                         9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                     
                   10 การปรับปรุง                                                                               
                         10.1 บททั่วไป                                                                             
                         10.2 ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติแก้ไข                              
                         10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                                                 
รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบ
   - เอกสารที่ใช้ในการอบรมเป็นเอกสารข้อกำหนด ISO9001:2015 (15-09-15) และ ข้อกำหนด IATF16949:2016 (1-10-17)ที่มีการแปล ( EN-TH ) แล้วทั้งฉบับเพื่อทำให้ได้รับข้อมูลข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016