สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 1 วัน

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 2วัน

การบำรุงเชิงคุณภาพ ( Quality Maintenance )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) IATF16949:2016


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016

หลักการจัดการ
   การตรวจประเมินเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบบริหารเพื่อทำให้องค์กรได้มีกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อ
     • เพื่อให้ทราบถึงสภาวะและสืบหาบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหาในระบบบริหารคุณภาพสำหรับการปรับปรุงแก้ไข
     • เพื่อป้อนรายงานผลที่ถูกต้องต่อฝ่ายบริหารในเรื่องของผลการนำเอาระบบไปใช้
     • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO9001:2015,และ IATF16949:2016 ข้อที่ 9.2 และได้การรับรองจากการตรวจโดยบุคคลที่ 3 ( CB )
     • ทราบความสอดคล้องของการดำเนินงานกับ
       1) ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรหรือไม่
       2) ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้หรือไม่
   ในกระบวนการตรวจประเมินมี ISO19011:2011 ได้มีการระบุกระบวนการตรวจประเมินเพื่อให้ทุกองค์กรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กระบวนการตรวจให้มีประสิทธิภาพสามารถประเมินและค้นพบปัญหาได้กระบวนการ ภาพรวมได้ถูกอธิบายไว้ในภาพ
 

   โดยการวางแผนการตรวจจะเป็นการตรวจเป็นกระบวนการตามสถานะความสำคัญและผลการตรวจครั้งที่ผ่านมา
 

   และใช้การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้หลักการของ Turtle Diagram จึงทำให้การตรวจมีความละเอียดมากในแต่ละกระบวนการ
 

วัตถุประสงค์

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมินและสามารถดำเนินการ ตรวจประเมินเพื่อทำให้สามารถทราบสถานะของการดำเนินการตามระบบบริหารได้อย่าง มีประสิทธิภาพทั้ง QMS , Process , Products

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
                    : สำหรับผู้ตรวจประเมินในระบบ IATF16949:2016 ต้องผ่านการอบรม Core Tools มาแล้วและมีประสบการณ์และความเข้าใจในการประยุกต์ใช้

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

วันที่ 1 ( IQA เฉพาะส่วน QMS  IATF16949 )

09.00-12.00  - วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
                   - ข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน                  
                   - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามภายใน
                   - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                       * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                       * การทบทวนเอกสาร BPM และ QP,WI ที่เกี่ยวข้อง
                       * การวางแผนการตรวจติดตามQMS , WORK SHOP
                       * การจัดทำ Check List แบบ Turtle Diagram ,  WORK SHOP
                       * การประชุมเปิด
12.00-13.00  - พัก
13.00-17.00      * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                       * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                       * WORK SHOP ตรวจติดตามหน้างาน
                       * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR

วันที่ 2 ( IQA เฉพาะส่วน Manufacturing Process Audit & Product Audit )
09.00-12.00  - ข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ Process Audit & Product Audit
                   - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจ Process Audit & Product Audit
                   - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                       * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                       * การทบทวนเอกสาร PPAP
                       * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                       * การจัดทำ Check List แบบ Turtle Diagram , WORK SHOP
12.00-13.00  - พัก
13.00-17.00      * เทคนิคการตรวจ Process , Products
                       * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                       * WORK SHOP ตรวจติดตามหน้างาน
                       * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                 - Q&A

เอกสารเฉพาะที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม

1. การตรวจ QMS เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่ QM , QP FORM สำหรับกระบวนการที่จะทำ WORKSHOPตรวจประเมิน (ให้ใช้แฟ้มที่แจกจ่ายในแต่ละแผนก)
2. การตรวจ Process & Product เตรียมชุดPPAP ของผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิต ณ วันอบรมและแผนการส่งมอบวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบสินค้า
REMARK รายการที่ 1,2 ให้จัดเตรียม 6 ชุด ( 1ชุด=5คน )


รายละเอียดข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินภายใน

7.2.3 ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน
องค์กรต้องมีเอกสารกระบวนการในการยืนยันว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความ สามารถ โดยพิจารณาข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้าทั้งหมด   สำหรับแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ ดูได้จาก ISO 19011   และองค์กรต้องเก็บรักษารายชื่อของผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเอาไว้

ผู้ตรวจสอบระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิต และผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถพิสูจน์ความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้:
   a) การทำความเข้าในวิธีการเชิงกระบวนการสำหรับยานยนต์ สำหรับการตรวจสอบรวมถึงการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง
   b) การทำความเข้าใจข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า
   c) การทำความเข้าใจข้อกำหนดของ ISO 9001 และ IATF 16949 ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการตรวจสอบ
   d) การทำความเข้าใจข้อกำหนดของเครื่องมือหลักที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของการตรวจสอบ
   e) การทำความเข้าใจวิธีการวางแผน การดำเนินการ การรายงาน และเปิดเผยผลการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบกระบวนการผลิตต้องแสดงความเข้าใจทางเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ที่เกี่ยวข้องที่จะทำการตรวจสอบ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการ (เช่น PFMEA) และแผนควบคุม   ผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต้องแสดงความรู้ความสามารถในการทำความเข้าใจข้อกำหนดของ ผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับข้อกำหนด

เมื่อจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถ ต้องเก็บรักษาเอกสารข้อมูลเพื่อแสดงถึงความรู้ความสามารถของผู้ให้การฝึก อบรมในข้อกำหนดข้างต้น
ต้องมีการดูแลรักษาและการปรับปรุงความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในผ่าน
   f) การทำการตรวจสอบขั้นต่ำต่อปี ตามที่องค์กรกำหนด และ
   g) การรักษาระดับความรู้ในข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามการเปลี่ยนแปลงภายใน (เช่น เทคโนโลยีของกระบวนการ เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์) และการเปลี่ยนแปลงภายนอก (เช่น ISO 9001, IATF 16949, เครื่องมือหลัก และข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า)

9.2 การตรวจสอบภายใน
   9.2.1 องค์กรต้องดำเนินการตรวจสอบภายในในระยะต่างๆตามแผน เพื่อให้ข้อมูลว่าระบบการจัดการคุณภาพ:
   a) สอดคล้องกับ
       1) ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรหรือไม่
       2) ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้หรือไม่
   b) มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

   9.2.2 องค์กรต้อง:
   a) วางแผน กำหนด ดำเนินการ และรักษา แผนการการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยความถี่ วิธีการ ความรับผิดชอบ ข้อกำหนดในการวางแผนและการรายงาน ซึ่งจะต้องพิจารณาความสำคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กร และผลลัพธ์ของการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา
   b) ระบุเกณฑ์การตรวจสอบและขอบเขตของการตรวจสอบแต่ละครั้ง
   c) เลือกผู้ตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการตรวจสอบ
   d) รายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
   e) ทำการแก้ไขที่เหมาสมโดยไม่ล่าช้า
   f) เก็บรักษาข้อมูลเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานของการดำเนินการโปรแกรมการตรวจสอบและผลการตรวจสอบ
หมายเหตุ ดูแนวทางได้จาก ISO 19011

9.2.2.1 โปรแกรมการตรวจสอบภายใน
องค์กรต้องมีกระบวนการตรวจสอบภายใน   องค์กรต้องรวมการพัฒนาและการดำเนินการโปรแกรมการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุม ระบบการบริหารจัดการคุณภาพทั้งหมด ซึ่งรวมถึง การตรวจสอบระบบการบริหารจัดการคุณภาพ การตรวจสอบกระบวนการผลิต และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

โปรแกรมการตรวจสอบต้องถูกจัดลำดับความสำคัญตามความเสี่ยง แนวโน้มของผลการดำเนินการภายในและภายนอ และความวิกฤติของกระบวนการ
เมื่อองค์กรรับผิดชอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ องค์กรต้องรวมการประเมินความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ในโปรแกรมการตรวจ สอบภายในของตนด้วย

ต้องมีการทบทวนความถี่ของการตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ความไม่สอดคล้องภายในและภายนอก และ/หรือ ข้อเรียกร้องของลูกค้า   และต้องทบทวนประสิทธิผลของโปรแกรมการตรวจสอบ ในฐานะส่วนหนึ่งของการทบทวนการบริหารจัดการ

9.2.2.2 การตรวจสอบระบบบริหารจัดการคุณภาพ
องค์กรต้องตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดในระบบบริหารจัดการคุณภาพ ในช่วงเวลา 3 ปี ตามโปรแกรมประจำปี โดยใช้วิธีเชิงกระบวนการเพื่อยืนยันความสอดคล้องกับมาตรฐาน QMS สำหรับยานยนต์ฉบับนี้   องค์กรต้องสุ่มตรวจสอบข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการคุณภาพเฉพาะลูกค้า เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ

9.2.2.3 การตรวจสอบกระบวนการผลิต
องค์กรต้องตรวจสอบกระบวนการผลิตทั้งหมดในระยะเวลา 3 ปี เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยใช้วิธีการตรวจสอบกระบวนการดังที่ ลูกค้ากำหนด   เมื่อลูกค้าไม่ได้กำหนดเอาไว้ องค์กรต้องเป็นผู้กำหนดวิธีที่จะใช้

ภายในแผนตรวจสอบแต่ละแผน ต้องทำการตรวจกระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการในทุกกะ ที่มีการใช้กระบวนการ รวมถึงการสุ่มตัวอย่างเมื่อเปลี่ยนกะ

การตรวจสอบกระบนการผลิตต้องประกอบด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพของการประเมิน ความเสี่ยงของกระบวนการ (เช่น PFMEA), แผนควบคุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

9.2.2.4 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
องค์กรต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีการที่ลูกค้ากำหนดในขั้นตอนที่จำเป็น ของการผลิตและการจัดส่ง เพื่อยืนยันความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุ   เมื่อลูกค้าไม่ได้กำหนดไว้ องค์กรต้องระบุวิธีการที่จะใช้

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016