สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การบริหารเชิงกระบวนการ
(Process Management)


การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   การบริหารงานในแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเหมือนกันคือ ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร จึงได้มีการพยายามทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างกระบวนการขึ้นมา เพิ่มทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม


ปัญหาของทุกองค์กรที่มีกระบวนการทำงานหลายกิจกรรมและหลายฝ่ายงานคือ การจัดกระบวนการที่ไม่สัมพันธ์กันและการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ เหมาะสมทำให้งานที่ต้องทำไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
 
แผนภาพแสดงองค์ประกอบของกระบวนการ
 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ

วัตถุประสงค์
   เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหน้าที่งานของตนเองที่ต้องทำในแต่ละ ฝ่ายและสามารถออกแบบขั้นตอนการทำงานรวมถึงการแบ่งหน้าที่งานได้อย่างถูกต้อง
  
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม :
30 คน/รุ่น


กำหนดการอบรม

  1 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30
หัวข้อการอบรม
09.00-12.00     Cross Functional Management
                        - กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
                        - ประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
                        - ศึกษาองค์กรและบริบทขององค์กร
                        - ศึกษาข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                        - กำหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย
                        - การกำหนดแนวทางธุรกิจและขอบเขตธุรกิจและนโยบายการดำเนินงาน
                        - กำหนดกระบวนการและจัดกลุ่มงาน
                        - กำหนดผังโครงสร้างฝ่ายบริหาร
                        - กำหนด Quality Business Process ( QBP )
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30    Daily Management หรือ Process Management
                       - เขียน Organization Chart
                       - ทบทวนหน้าที่งาน (Job Description According)
                       - การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายงาน
                       - การพิจารณาปัจจัยป้อนเข้าและออกกระบวนการ
                       - ประเมินความเสี่ยงและระบุวิธีจัดการ
                       - การทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการทำงาน
                       - กำหนดหน้าที่งาน/เป้าหมายงานของแต่ละตำแหน่ง

รูปแบบการอบรม
   - ทฏษฎี 40% Workshop 60 %
   - Workshop จะใช้กระบวนการตัวอย่างที่ทุกคนในกลุ่มมีความรู้ เช่น กระบวนการจัดซื้อ กระบวนการรับสมัครงาน กระบวนการอบรม เป็นต้น เพื่อเป็นเคส ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง และออกแบบกระบวนการ
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)