สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( ปฏิบัติ 3วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 1วัน

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 1 วัน


ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
(Third edition: 2015-09-15)


บทนำ
   สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการสำคัญยิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและทำลาย


   มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วนคือ
• สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น อากาศ น้ำ พื้นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว์ มนุษย์ และความสัมพันธ์
• สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
   สำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) เปิดเผยว่า เดือนมีนาคม 2015 ทำลายสถิติกลายเป็นเดือนมีนาคมที่ร้อนที่สุด นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี 1880 และในเวลาเดียวกัน ไตรมาสที่ 1 ปี 2015 (ม.ค.-มี.ค.) เป็นไตรมาสที่ 1 ที่ร้อนที่สุดในรอบ 136 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีแนวโน้มว่าปี 2015 จะทำลายสถิติของปี 2014 กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุด
   ซึ่งการใช้พลังงานก่อนให้เกิดปรากฏการณ์หลายๆประการที่เป็นสาเหตุให้โลกร้อนเช่น
- ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect) เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอนและอื่น ๆ ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ เป็นลักษณะคล้ายกับเรือนกระจกที่ปิดล้อมรอบโลกเรา ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
- รูรั่วโอโซน โอโซนในชั้นบรรยากาศ ทำหน้าที่สำคัญคือกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย์ที่ผ่านมายังโลกให้เหลือในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดจากการใช้สาร คลอรีน-ฟลูโอรีน-คาร์บอน (CFC) ในตู้เย็น,เครื่องปรับอากาศและ กระป๋องสเปรย์
- ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El-nino) และ ลานีญา (La Nina)
 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อตนเองและสังคม
   ในปัจจุบันเราสามารถจำแนก ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่สังคมมนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ 3 ปัญหาใหญ่ ๆ คือ
  1. ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ    เนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด        
  2. ปัญหามลภาวะหรือมลพิษทางสิ่งแวดล้อม   เนื่องจากการปลดปล่อย/ทิ้งสิ่งที่เป็นพิษ
  3. ปัญหาการทำลายระบบนิเวศ เนื่องจากเกิดการเสียสมดุล
 
สาเหตุจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 
สาเหตุจากการปล่อยมลพิษต่างๆ
 
   การทำให้โลกกลับคืนสู่สภาวะแวดล้อมเดิมสามารถทำได้โดยการทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้และการทำลายเกิดความรู้ถึงผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง และ ทำให้ทราบกลไกลของวิธีการอนุรักษ์ในสิ่งเหล่านั้น และ ทำให้เกิดการผลักดันการนำไปปฏิบัติจริงอีกทั้งข้อกำหนด ISO14001:2015 ได้มีการกำหนดหลักการเอาไว้จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงาน
   มาตรฐาน ISO 14001 2015 ฉบับนี้ได้ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้องค์กรใช้ในการยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม   มาตรฐานฉบับนี้มีเจตนาให้องค์กรนำไปใช้ในการแสวงหาวิธีการจัดการความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
   มาตรฐานฉบับนี้ช่วยองค์กรบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างคุณค่ากับสิ่งแวดล้อม องค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กร ผลลัพธ์ที่ต้องการจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึง:
   - การยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
   - เติมเต็มการปฏิบัติตามพันธกิจ
   - บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
      ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 มีการประกาศเมื่อวันที่ 15-09-2015 ที่ผ่านมา มาตรฐานฉบับนี้ได้มีการนำเอาแนวคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง และโครงสร้างแบบ High Level structure มาเป็นกรอบในการออกแบบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 
รูปที่ 1 – ความสัมพันธ์ระหว่าง PDCA และกรอบการทำงานในมาตรฐานฉบับนี้

วัตถุประสงค์
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบรายละเอียดข้อกำหนดของ ISO14001:2015 และการประยุกต์ใช้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
  1 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.00

หัวข้อการอบรม
09.00-12.00    1 ขอบเขต                                                                                          
                     2 การอ้างอิง                                                                                       
                     3 คำจำกัดความ                                                                                 
                     3.1 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและภาวะผู้นำ                             
                     3.2 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน                                           
                     3.3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและการดำเนินการ          
                     3.4 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการปรับปรุงผลการดำเนินงาน
                     4 บริบทขององค์กร                                                                         
                     4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร                           
                     4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                     4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม            
                     4.4 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
                     5 ภาวะผู้นำ                                                                                       
                     5.1 ภาวะผู้นำและความมุ่งมั่น                                                       
                     5.2 นโยบายสิ่งแวดล้อม                                                                
                     5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ขององค์กร          
                     6 การวางแผน                                                                                   
                     6.1 การดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส                 
                     6.1.1 บททั่วไป                                                                              
                     6.1.2 ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม                                                   
                     6.1.3 พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม                                                      
                     6.1.4 การดำเนินการวางแผน                                                         
                     6.2 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
                     6.2.1 วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม                                              
                     6.2.2 การดำเนินการวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์      
12.00-13.00   พัก                                                
13.00-16.00    7 การสนับสนุน                                                                               
                     7.1 ทรัพยากร                                                                                
                     7.2 ทักษะความสามารถ                                                                
                     7.3 ความตระหนัก                                                                        
                     7.4 การสื่อสาร                                                                              
                     7.4.1 บททั่วไป                                                                              
                     7.4.2 การสื่อสารภายใน                                                                
                     7.4.3 การสื่อสารภายนอก                                                              
                     7.5 เอกสารสารสนเทศ                                                                  
                     7.5.1 บททั่วไป                                                                              
                     7.5.2 การสร้างและการอัพเดตข้อมูล                                             
                     7.5.3 การควบคุมสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษร    
                     8 การดำเนินงาน                                                                               
                     8.1 การวางแผนและการควบคุมการดำเนินงาน                            
                     8.2 การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน       
                     9 การประเมินผลการดำเนินงาน                                                      
                     9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล 
                     9.1.1 บททั่วไป                                                                             
                     9.1.2 ประเมินผลความสอดคล้อง     
                     9.2 การตรวจประเมินภายใน                                                       
                     9.2.1 บททั่วไป                                                                              
                     9.2.2 โครงการการตรวจประเมินภายใน                                       
                     9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                     
                    10 การปรับปรุง                                                                                
                    10.1 บททั่วไป                                                                               
                    10.2 ความไม่สอดคล้องและการดำเนินการแก้ไข                        
                    10.3 การปรับปรุงเป็นประจำ                                                        

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบจาก ISO 14001:2004 เป็น ISO 14001:2015
   - เอกสารที่ใช้ในการอบรมเป็นเอกสารข้อกำหนดฉบับที่ประกาศเมื่อวันที่ 15-09-15 ที่มีการแปล ( EN-TH ) แล้วทั้งฉบับเพื่อทำให้ได้รับข้อมูลข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)