สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) 2 วัน

เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique

การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 2015


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  2015 (Fifth edition 2015-09-15)


สภาพปัญหาที่พบ

   เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจคือ ผลกำไร และ อัตราการเติบโต ซึ่งกระบวนการทำให้เกิดกำไรนั้นจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เป็นเงินกลับมาให้องค์กร โดยทางองค์กรต้องพยายามทำให้มีต้นทุกในการก่อนเกิดสินค้าและบริหารที่ต่ำ กว่าเงินที่ได้รับมาผลต่างนั้นคือกำไร แต่ปัญหาของการทำธุรกิจไม่ได้มีเพียงการทำให้เกิดตัวเงินที่เหมาะสมยังมี ปัจจัยภายนอกเช่น ข้อแม้ของลูกค้าที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการ คู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาดที่ไม่แน่นอน ทุกองค์กรจึงไม่สามารถรักษาระดับการตลาดได้อย่างมั่นคงจำเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาและเพิ่มระดับยอดขาย ส่วนปัจจัยภายในที่ใช้ในการเพื่อผลผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม วัตถุดิบ วิธีการ ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดต้นทุนก็ต้องมีการบริหารจัดการและใช้อย่างเหมาะสมคุ้ม ค่าที่สุด

     ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ(Customer Satisfaction) จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยไม่คำนึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ฯลฯ มาตรฐาน ISO 9001 มีข้อกำหนด (Requirement) ที่องค์กรที่จะขอการรับรองระบบต้องมี และต้องนำมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

   ซึ่งมาตรฐานสากลฉบับนี้ใช้การดำเนินงานเชิงกระบวนการที่ผนวกเอาวงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA) และการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงเข้าด้วยกัน การดำเนินงานเชิงกระบวนการนี้ทำให้องค์กรสามารถวางแผนกระบวนการของตนและปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกัน

   วงจร PDCA ทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่ากระบวนการของตนมีการใช้ทรัพยากรและมีการจัดการอย่างเหมาะสม และมีโอกาสในการปรับปรุงอยู่เสมอ
   การคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงทำให้องค์กรสามารถกำหนดปัจจัยที่อาจทำให้กระบวน การและระบบการจัดการคุณภาพของตนเปลี่ยนไปจากที่วางแผนไว้ และสามารถกลับมาควบคุมป้องกันได้ เพื่อลดผลเสียและเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น


รูปที่  แสดงโครงสร้างของมาตรฐานสากลฉบับนี้ ในวงจร PDCA
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่จะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมและเป็นพื้นฐานสำหรับการริเริ่มการพัฒนาอย่างยิ่งยืน
   ประโยชน์ที่องค์กรอาจได้รับจากจัดทำระบบการจัดการคุณภาพตามแนวทางของมาตรฐานสากลคือ:
   a) มีความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
   b) เพิ่มโอกาสในการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
   c) จัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดเกี่ยวข้องกับบริบทและวัตถุประสงค์
   d) ความสามารถแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพที่กำหนด

   จากแนวคิดการพัฒนาแนวทางการบริหารจะพบว่ายังคงการมุ่งเน้นหลักการ “Process Approach” หรือกระบวนการดำเนินงาน คือ การนำเอาทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตป้องเข้าสู่ระบบการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 
   หลักการของ Process Approach นี้เน้นให้มองงาน / กระบวนการ / กิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ หรือเป็นกระบวนการสนับสนุน กระบวนการ / กิจกรรมต่างๆ นี้ให้มองในรูปของกระบวนการ (Process) ที่แต่ละ Process จะมีทั้งปัจจัยเข้า (Input) และปัจจัยออก หรือผล (Output) ใน ISO9001:2015  พบว่าการ บริหารเชิงกระบวนการ เพียงอย่างเดียวยังมีโอกาสที่อาจเกิดความล้มเหลวหรือปัญหาเกิดขึ้นจึงได้มีการนำเอาหลักการประเมินความเสี่ยงเข้ามาเป็นข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ
 
โดยมีแนวคิดทำให้เกิดการวางแผนที่มุ่งเน้นการป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งใน ฉบับก่อนหน้านี้ การป้องกัน ได้มีการระบุในข้อกำหนดเฉพาะ 8.5.3 ซึ่งองค์กรอาจไม่ได้มีการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง
ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบรายละเอียดข้อกำหนดของ ISO9001:2015 และการประยุกต์ใช้
   เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารตามข้อกำหนด ISO9001 :2015

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
  1 วัน  ตั้งแต่ 09.00-16.30

หัวข้อการอบรม
09.00-10.30    บทนำ
                     - ประโยชน์ที่ได้จากการทำ ISO9001
                     - ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร
                     ข้อกำหนด
                      1 ขอบข่าย                                                                                       
                      2 มาตรฐานอ้างอิง                    
                      3 คำศัพท์และคำนิยาม          
                      4 บริบทขององค์กร          
                         4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร                            
                         4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
                              ส่วนเสีย                                                                                  
                         4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ                 
                         4.4 ระบบการจัดการคุณภาพและกระบวนการต่างๆ    
                    5 ภาวะผู้นำ                                                                                      
                         5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น                                                
                         5.2 นโยบาย                                                                                  
                         5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่                           
                    6 การวางแผน                                                                                   
                         6.1 การดำเนินการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและโอกาส                 
                         6.2 วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการวางแผนให้บรรลุผลสำเร็จ
                         6.3 การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง                                             
                    7 การสนับสนุน                                                                               
                         7.1 ทรัพยากร                                                                                
                         7.2 ทักษะความสามารถ                                                                
                         7.3 ความตระหนัก                                                                        
                         7.4 การติดต่อสื่อสาร                                                                    
                         7.5 เอกสารข้อมูล  
12.00-13.00    พักเที่ยง                                                                       
13.00-16.30   8 การปฏิบัติงาน                                                                              
                         8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน                            
                         8.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ                                
                         8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ                       
                         8.4 การควบคุมกระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้จากภายนอก
                         8.5 การผลิตและการให้บริการ                                                     
                         8.6 การปล่อยผลิตภัณฑ์และการบริการ                                       
                         8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด                    
                   9 การประเมินผลการดำเนินงาน                                                     
                         9.1 การติดตาม การวัดผล การวิเคราะห์ และการประเมินผล       
                         9.2 การตรวจประเมินภายใน                                                         
                         9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร                                                     
                  10 การปรับปรุง                                                                               
                         10.1 บททั่วไป                                                                             
                         10.2 ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติแก้ไข                              
                         10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                                                 


รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทำความเข้าใจข้อกำหนดและแนวทางการเปลี่ยนแปลงระบบจาก ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015
   - เอกสารที่ใช้ในการอบรมเป็นเอกสารข้อกำหนดฉบับที่ประกาศเมื่อวันที่ 15-09-15 ที่มีการแปล ( EN-TH ) แล้วทั้งฉบับเพื่อทำให้ได้รับข้อมูลข้อกำหนดอย่างครบถ้วน


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel : 090-464-9464 Tel : 095-446-9446 Tel : 095-446-9644 Fax : 034-973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ISO 9001 2015