สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 , ELV And REACH)

เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis เพื่อลดของเสีย ( Phenomenon Mechanism Analysis )

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA


การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA

หลักการและเหตุผล
  
ในสถานประกอบการของทุกแห่งย่อมมีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุซึ่ง H.W. Heinrich ได้ศึกษาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจังในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในปี ค.ศ. 1920 ผลการวิจัย สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุ ที่สำคัญมี 3 ประการ ได้แก่
   1. สาเหตุที่เกิดจากคน (Human Cause) มีจำนวนสูงที่สุด คือ 88% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น การทำงานที่ไม่ถูกต้อง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยชอบเสี่ยงในการทำงาน เป็นต้น
   2. สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical Failure) มีจำนวนเพียง 10% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น ส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรที่ไม่มีเครื่องป้องกัน เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆชำรุดบกพร่อง รวมถึงการวางผังโรงงานไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัย เป็นต้น
   3. สาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติ (Acts of God) มีจำนวนเพียง 2 % เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นอกเหนือการควบคุมได้ เช่น พายุ น้ำท่วม ฟ้าผ่า เป็นต้น
 
   ปัจจุบันสถานประกอบกิจการหลายแห่งได้นำการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ เช่น KYT , JSA ฯลฯ มาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีการจัดการสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทำให้อุบัติเหตุในองค์กรนั้นลดน้อยลง เพื่อทำให้ พนักงานเกิดความปลอดภัยในการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ รวมถึงการเพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงาน
 
   JSA ย่อมาจาก Job Safety Analysis การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็นเทคนิควิธีการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานทำ งานอย่างปลอดภัยที่สุด โดย การวิเคราะห์ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในขั้นตอนการทำงาน และ พัฒนาวิธีการป้องกันแก้ปัญหาอันตรายนั้นไม่ให้เกิดขึ้น

 
   โดยหลักการของขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยมี 4 ขั้นดังนี้ 1 เลือกงาน(Select)ที่จะทำการวิเคราะห์  2 แตกงาน(Step)ที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอน 3 ค้นหาอันตราย(Identify)ที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน 4 พัฒนา(Develop) เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์
  - เพื่อทำให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความเสียงรวมถึงอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียในอนาคต
  - เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้หลักการ JSA

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   - ความหมาย ความสำคัญของกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                    - ประโยชน์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                    - ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                    - Form JOB SAFETY ANALYSIS
                           1 เลือกงาน(Select)ที่จะทำการวิเคราะห์
                           2 แตกงาน(Step)ที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอน
                    - WORKSHOP
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30          3 ค้นหาอันตราย(Identify)ที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน
                           4 พัฒนา(Develop) เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา
                    - WORKSHOP
                    - การนํา JSA ที่พัฒนาแล้วไปใช้
                    - Q&A                          

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%
   - ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิดในการดำเนินกิจกรรม JSA
   - สำรวจหน้างานจริงเพื่อบ่งชี้และยกตัวอย่างจุดเสี่ยง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0904649464 , 0954469446  Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA