สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016 AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD IATF16949 (1st Edition 1 October 2016)

Logistic and Supply Chain

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 1วัน

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 1วัน


ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 1วัน

 


หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การตลาด การผลิต รวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม

   หลักจรรยาบรรณนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด
   ภาพรวมของจรรยาบรรณ
- เป็นจรรยาบรรณที่สร้างขึ้นสำหรับปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านอิเล็คทรอนิกส์โดยเฉพาะ
- ลักษณะเป็นมาตรฐานบริหารจัดการองค์กร
- ข้อกำหนดต่างๆมีพื้นฐานมาจากข้อกำหนดทางกฏหมายในแต่ละประเทศ อนุสัญญาต่างๆขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงมาตรฐานบริหารงานสากลต่างๆที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ข้อกำหนดจรรยาบรรณระบุ ในฐานะที่ผู้ส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจ
- ลูกค้าของผู้ส่งมอบระบุชัดเจน และอาจมีผลต่อระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ส่งมอบต่อลูกค้ารายนั้นๆ


วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ RBA Version 6.0
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการปฏิบัติและการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง RBA

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, วิศวกร, หัวหน้างานและพนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                   รายละเอียด

09.00-12.00     - RBA (ชื่อเดิม EICC)  คืออะไร
                        - จุดมุ่งหมายของ RBA (ชื่อเดิมEICC)
                        - ผู้มีส่วนได้เสียในมุ่งมองของ RBA (ชื่อเดิมEICC)
                        - ข้อกำหนดของระบบ RBA (ชื่อเดิม EICC) 5 หมวด
                             หมวดที่ 1 แรงงาน
                            • การจ้างงานที่ได้รับเลือกอย่างอิสระ
                            • แรงงานเยาวชน
                            • ชั่วโมงการทำงาน
                            • ค่าจ้างและสวัสดิการ
                            • ความมีมนุษยธรรม
                            • ห้ามเลือกปฏิบัติ
                            • เสรีภาพในการสมาคม
                             หมวดที่ 2 สุขภาพและความปลอดภัย
                            • ความปลอดภัยในการทำงาน
                            • การเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน
                            • บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน
                            • สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
                            • งานที่ต้องใช้แรงและกล้ามเนื้อ
                            • การควบคุมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
                            • การควบคุมความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
                            • สุขอนามัย โรงอาหาร และหอพัก
                            • การสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย
                             หมวดที่ 3 สิ่งแวดล้อม
                            • ใบอนุญาตและรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
                            • การป้องกันมลพิษและการลดการใช้ทรัพยากร
                            • สารพิษ
                            • การทิ้งนํ้าเสียและของเสีย
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30           หมวดที่ 3 สิ่งแวดล้อม ( ต่อ )          
                            • การปล่อยอากาศเสีย
                            • การควบคุมส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
                            • การจัดการนํ้าฝน
                            • การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
                             หมวดที่ 4 จริยธรรม
                            • หลักคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ
                            • ปราศจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
                            • การเปิดเผยข้อมูล
                            • ทรัพย์สินทางปัญญา
                            • การดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
                            • การปกป้องแหล่งที่มาของข้อมูลและการไม่โต้ตอบเอาคืน
                            • การรับผิดชอบในแหล่งที่มาของแร่ธาตุต่างๆ
                            • ความเป็นส่วนตัว
                             หมวดที่ 5 ระบบบริหารจัดการ
                            • คำมั่นสัญญาของบริษัท
                            • ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
                            • ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายและลูกค้า
                            • การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
                            • วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงให้ดีขึ้น
                            • การฝึกอบรม
                            • การสื่อสาร
                            • การตอบสนองของพนักงานและการมีส่วนร่วม
                            • การตรวจสอบและการประเมินผล
                            • กระบวนการปรับปรุงแก้ไข
                            • กระบวนการจัดเอกสารและการบันทึก
                            • ความรับผิดชอบต่อผู้ส่งมอบ

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.


 

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0904649464 , 0954469446  Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 1วัน