สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949(Manufacturing Process Audit & Product Audit)

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

หลักสูตรอบรมเทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ


การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   การจัดทำระบบบริหารจัดการต่างๆเช่น ISO9001,TS16949 เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในทุกองค์กร ซึ่งทุกๆระบบได้มีการประยุกต์ใช้แนวทาง PDCA เข้ามาเป็นแนวทางการดำเนินงาน และพบว่าในกระบวนการ Check ได้มีการค้นพบปัญหาซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหรือความผิดพลาด ซึ่งผู้ตรวจสอบจะมีการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาและเขียนรายงานการแก้ไขลงในเอกสาร NC/CAR แต่สิ่งที่เป็น “ปัญหาของการแก้ไขปัญหาคือผู้แก้ไขไม่มีความรู้ในการแก้ไข”  จึงทำให้กระบวนการแก้ไขป้องกันไม่บรรลุผลและส่งผลให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น
   ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขจัดการกับปัญหาจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไข เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการเขียน/การตอบ NC/CAR อย่างถูกต้องเพื่อเป็นการรายงานผลให้ผู้แจ้งแก้ไขได้ทราบถึงมาตรฐานแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในการมองปัญหา,กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ และเครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์ปัญหา และการเขียนตอบ NC/CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในแต่ละกระบวนการแก้ไขปัญหาและและการเขียนตอบ NC/CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   พนักงานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
 เวลา                  รายละเอียด

09.00-12.00 น.   บทนำ
                          - นิยามปัญหา และประเภทของปัญหา
                          - หลักการบริหารงานด้วย PDCA
                          - ข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
                        กระบวนการแก้ไขปัญหา
                          - การทบทวน/ระบุยืนยันปัญหาด้วยเทคนิค 3 GEN
                          - การค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วย Why Why
                          - Workshop การค้นหาสาเหตุ
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.00 น.     - การประเมินและกำหนดมาตรการจัดการ
                          - Workshop การกำหนดมาตรการแก้ไข
                          - การนำดำเนินการและการติดตามประสิทธิผล
                       การเขียนรายงานการแก้ไขปัญหา
                          - องค์ประกอบของใบ NC/CAR
                          - เทคนิคการเขียนตอบ NC/CAR
                          - Workshop การเขียน NC/CAR
                          - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ