สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS & Cause and Effect Diagram

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 1วัน

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016


การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016


หลักการและเหตุผล
   การดำเนินงานในระบบบริหารต้องมีการกระทำอย่างมีแบบแผนโดยอาศัยหลักการของ PDCA เพื่อทำให้การการดำเนินงานที่ดีในแต่ละกระบวนการ
 
   แต่ในกระบวนการทำงานทุกคนมีคว่ามเข้าใจดีว่าย่อมมีโอกาศที่อาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากแต่ละกระบวนการมีปัจจัยทำให้เกิดปัญหาได้เช่น คน วัตถุดิบ วิธีการ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ( 4M1E )
 
   เพื่อทำให้เกิดการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกข้อกำหนดใหม่จึ่งได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการดังนี้
 
   ในการแก้ไขปัญหาตามข้อกำหนดจะพบว่ามีกระบวนการดำเนินงานอย่างมีระบบแบบแผนซึ่งเมื่อเกิดปัญหาต้องดำเนินการจัดการกับปัญหาเบื้องต้น
 
และดำเนินการวิเคราะห์กำหนดมาตรการตอบโต้และป้องกันอย่างเป็นระบบ
 
วัตถุประสงค์
   ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวความคิดของระบบการจัดการแบบใหม่และกระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง และ จัดทำรายงานการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00    บทนำ
                     - แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารเพื่อป้องกันปัญหา
                     - ปัจจัยในการทำงานและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
                     - รูปแบบปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                     - กระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                      การทบทวนและการวิเคราะห์ความไม่สอดคล้อง
                     - การศึกษาข้อเท็จจริงและรวบข้อมูลปัญหา
                      ปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหาเฉพาะหน้า
                     - การกักกันเพื่อควบคุมและแก้ไขเบื้องต้น
                     - การจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง ( ซ่อม , ทำใหม่ , ฯลฯ )
                      การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                     - การวิเคราะห์สาเหตุและการยืนยันสาเหตุ
                     - การศึกษาความไม่สอดคล้องที่คล้ายคลึงกัน
12.00-13.00    พัก
13.00-16.30   การดำเนินการจัดการกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                     - การนำเสนอแนวทางจัดการและการประเมินทางเลือก
                     - การจัดทำแผนการจัดการกับสาเหตุ
                     - การดำเนินการตามแผน
                     การตรวจสอบผลการจัดการ
                    - การติดตามยืนยันผลการแก้ไข
                     การอัพเดตความเสี่ยงและโอกาส
                    - การนำแนวทางจัดการไปอัพเดทความเสี่ยง
                    * QMS ( ตารางระบุปัจจัยเสี่ยง )
                    * Process ( PFMEA )
                    การทบทวนและเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
                    - การจัดปรับปรุงมาตรฐานการทำงานเพื่อป้องกันปัญหา
                    * QMS ( QP , WI )
                    * Process ( CP )
                   Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70%  
   - ทำกิจกรรมการแก้ไขป้องกันผ่านชุด workshop ที่ทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยสามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นเคสสำหรับทำกิจกรรม


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016