สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ


การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   การจัดทำระบบบริหารจัดการต่างๆเช่น ISO9001,TS16949 เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในทุกองค์กร ซึ่งทุกๆระบบได้มีการประยุกต์ใช้แนวทาง PDCA เข้ามาเป็นแนวทางการดำเนินงาน และพบว่าในกระบวนการ Check ได้มีการค้นพบปัญหาซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหรือความผิดพลาด ซึ่งผู้ตรวจสอบจะมีการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาและเขียนรายงานการแก้ไขลงในเอกสาร NC/CAR แต่สิ่งที่เป็น “ปัญหาของการแก้ไขปัญหาคือผู้แก้ไขไม่มีความรู้ในการแก้ไข”  จึงทำให้กระบวนการแก้ไขป้องกันไม่บรรลุผลและส่งผลให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น
   ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขจัดการกับปัญหาจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ไข เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการเขียน/การตอบ NC/CAR อย่างถูกต้องเพื่อเป็นการรายงานผลให้ผู้แจ้งแก้ไขได้ทราบถึงมาตรฐานแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในการมองปัญหา,กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ และเครื่องมือต่างๆในการวิเคราะห์ปัญหา และการเขียนตอบ NC/CAR อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในแต่ละกระบวนการแก้ไขปัญหาและและการเขียนตอบ NC/CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   พนักงานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
 เวลา                  รายละเอียด

09.00-12.00 น.   บทนำ
                          - นิยามปัญหา และประเภทของปัญหา
                          - หลักการบริหารงานด้วย PDCA
                          - ข้อกำหนด ISO ที่เกี่ยวข้องต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
                        กระบวนการแก้ไขปัญหา
                          - การทบทวน/ระบุยืนยันปัญหาด้วยเทคนิค 3 GEN
                          - การค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วย Why Why
                          - Workshop การค้นหาสาเหตุ
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.00 น.     - การประเมินและกำหนดมาตรการจัดการ
                          - Workshop การกำหนดมาตรการแก้ไข
                          - การนำดำเนินการและการติดตามประสิทธิผล
                       การเขียนรายงานการแก้ไขปัญหา
                          - องค์ประกอบของใบ NC/CAR
                          - เทคนิคการเขียนตอบ NC/CAR
                          - Workshop การเขียน NC/CAR
                          - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ