สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา GHS Standard


ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์
(GHS Standard)

หลักการและเหตุผล
   (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) คือการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์และการจัดทำฉลาก เพื่อจำแนกความเป็นอันตรายของเคมี เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายจำเป็นต้องทราบและทำความเข้าใจ โดยการศึกษาเรื่องกฎระเบียบ GHS ที่เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจอย่างถูกต้อง จัดตั้งคณะทำงาน GHS ที่อาจประกอบด้วยฝ่ายขึ้นทะเบียน พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สำรวจสารเคมีที่ใช้ จัดทำระบบจัดเก็บ และตรวจสอบความ ถูกต้องและความทันสมัยของ SDS จากผู้ขาย จำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และจัดทำฉลากตามระบบสากล GHS  ซึ่งในการปฏิบัติยากที่จำทำความเข้าใจได้ง่ายทางสถาบันจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ในเรื่องนี้ จึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสมกับองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกฎระบบของ GHS Standard และทราบขั้นตอนการดำเนินงานและความสัมพันธ์กับการจัดการเคมีอันตรายสากลในรูแบบต่างๆ เช่นกฎหมาย , RoHS , Reach
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้ง GHS Standard เพื่อให้สอดคล้องกับ Rohs , Reach

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
 เวลา                  รายละเอียด

09.00-12.00   - ความรู้เบื้องต้นของสารเคมี และลักษณะอันตราย
                       - ความเกี่ยวเนื่องระหว่างระบบ GHS Standard กับ การจัดการเคมีอันตรายสากลในรูแบบต่างๆ
                         เช่นกฎหมาย , RoHS , Reach
                       - ความมุ่งหวังของ GHS Standard เพื่อใช้ในการควบคุมด้านสารเคมี
                       - ลักษณะอันตราย 9 รูปแบบ ของ UN ที่คุ้นชิน เทียบกับ GHS
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - ประโยชน์ของข้อมูลด้านความปลอดภัย (MSDS) สำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อตอบโจทย์ Reach
                      - National Fire Protection Association (NFPA) กับ รหัส แฮสแคม
                      - การ Set ระบบการจัดการ GHS Standard เพื่อให้สอดคล้องกับ Rohs , Reach
                      - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)