สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)


จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร
(Safety Awareness with in Organization)

หลักการและเหตุผล
   ในการทำงานของพนักงานย่อมมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นองค์ประกอบในการทำงาน ซึ่งอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย และเมื่อเกิดความผิดปกติส่วนบุคล และเกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม อุบัติเหตุย่อมบังเกิด
 
การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) หมายถึง  การกระทำหรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น เช่น
 - การทำงานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน  เช่น ยกของด้วยท่าทางที่ผิด
 - ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
 - ถอดเครื่องกำบังเครื่องจักร
 - ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน
 - การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 - การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติภัยเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก้ไขป้องกันไม่ได้
 - การทำงานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย  เมาค้าง มีปัญหาครอบครัว ทะเลาะกับแฟน เป็นต้น
 - การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆไม่เหมาะสมกับงานเช่นการใช้ขวดแก้วตอกตะปูแทนการใช้ค้อน ฯลฯ

ผลกระทบ : การสูญเสียเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ
 
   สิ่งเหล่านี้องค์กรสามารถลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้โดยการสร้างความ ตระหนัก ผ่านการรับรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุและผล นำไปสู่การกระทำที่ปลอดภัยได้

วัตถุประสงค์
   เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

08.00-12.00 - สถานการณ์ด้านความปลอดภัยและเหตุการสูญเสียในอดีต
                   - ความหมายและคำจำกัดความด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ  
                     สภาพแวดล้อมในการทำงาน ( Incident , Near miss, Accident)
                   - สาเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุ “ทฤษฎีโดมิโน”
                   - วงจรสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและผู้ปฏิบัติงาน
                   - หลักการป้องกันควบคุมอันตราย
                   - กิจกรรมกลุ่ม 1 หามาตรการป้องกันที่แหล่งกำเนิด
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.00 - การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย
                   - หลักการ 3 ข้อ
                   - กิจกรรมกลุ่ม 2 ทำอย่ำงไร ให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน??
                   - การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                   - ประโยชน์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                   - 7 ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                   - กิจกรรมกลุ่ม 3 วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
                   - Q&A

รูปแบบการบรรยาย
-    บรรยายยกตัวอย่างประกอบคำบรรยาย และ กิจกรรมกลุ่ม

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)