สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ Internal Audit GMP Medical Devices

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Environmental Awareness with in Organization)

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร  (Environmental Awareness with in Organization)


ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
(Environmental Awareness with in Organization)


บทนำ
   สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน หิน แร่ธาตุ น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตว์ต่าง ๆ ภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ สิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะมนุษย์เป็นตัวการสำคัญยิ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทั้งในทางเสริมสร้างและทำลาย


   มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ

สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วนคือ
• สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น อากาศ น้ำ พื้นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ พืช สัตว์ มนุษย์ และความสัมพันธ์
• สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
   สำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) เปิดเผยว่า เดือนมีนาคม 2015 ทำลายสถิติกลายเป็นเดือนมีนาคมที่ร้อนที่สุด นับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี 1880 และในเวลาเดียวกัน ไตรมาสที่ 1 ปี 2015 (ม.ค.-มี.ค.) เป็นไตรมาสที่ 1 ที่ร้อนที่สุดในรอบ 136 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีแนวโน้มว่าปี 2015 จะทำลายสถิติของปี 2014 กลายเป็นปีที่ร้อนที่สุด
   ซึ่งการใช้พลังงานก่อนให้เกิดปรากฏการณ์หลายๆประการที่เป็นสาเหตุให้โลกร้อนเช่น
- ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green house effect) เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอนและอื่น ๆ ลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ เป็นลักษณะคล้ายกับเรือนกระจกที่ปิดล้อมรอบโลกเรา ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
- รูรั่วโอโซน โอโซนในชั้นบรรยากาศ ทำหน้าที่สำคัญคือกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) จากดวงอาทิตย์ที่ผ่านมายังโลกให้เหลือในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกเกิดจากการใช้สาร คลอรีน-ฟลูโอรีน-คาร์บอน (CFC) ในตู้เย็น,เครื่องปรับอากาศและ กระป๋องสเปรย์
- ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El-nino) และ ลานีญา (La Nina)
 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อตนเองและสังคม
   ในปัจจุบันเราสามารถจำแนก ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่สังคมมนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ 3 ปัญหาใหญ่ ๆ คือ
  1. ปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ    เนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ประหยัด        
  2. ปัญหามลภาวะหรือมลพิษทางสิ่งแวดล้อม   เนื่องจากการปลดปล่อย/ทิ้งสิ่งที่เป็นพิษ
  3. ปัญหาการทำลายระบบนิเวศ เนื่องจากเกิดการเสียสมดุล
 
สาเหตุจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
 
สาเหตุจากการปล่อยมลพิษต่างๆ
 
   การทำให้โลกกลับคืนสู่สภาวะแวดล้อมเดิมสามารถทำได้โดยการทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้และการทำลายเกิดความรู้ถึงผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง และ ทำให้ทราบกลไกลของวิธีการอนุรักษ์ในสิ่งเหล่านั้น และ ทำให้เกิดการผลักดันการนำไปปฏิบัติจริงอีกทั้งข้อกำหนด ISO14001:2015 ได้มีการกำหนดหลักการเอาไว้จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงาน
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพย์กรและการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม จนถึงสามารถนำเสนอแนวคิดการจัดการที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00    บทนำ
                         - สิ่งแวดล้อมคืออะไรและความเกี่ยวข้องกับมนุษย์
                         - ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของโลก
                         - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และสังคม
                         - สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
                         - วัฏจักรในระบบนิเวศ
                         - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) เรียนรู้วัฏจักร
                    องค์กรและสิ่งแวดล้อม
                         - วิสัยทัศน์และพันธกิจและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
                         - สินค้าและกิจกรรมขององค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คืออะไร
                         - ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อม
12.00-13.00    พักเที่ยง
13.00-16.00  งานที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
                         - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของตนเอง
                           และของฝ่าย
                         - วิธีการจัดการ/ควบคุม การใช้ทรัพยากรและการปล่อยมลพิษ
                         - ฝึกปฏิบัติ (Workshop)
                         - ผลกระทบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความล้มเหลว
                           ของงานที่รับผิดชอบ
                   Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมกลุ่มประเมินความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมและการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร  (Environmental Awareness with in Organization)