สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

อบรมสัมมนา จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness


จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

หลักการและเหตุผล

    การทำให้เกิดคุณภาพต้องอาศัยการทำความเข้าใจพื้นฐานด้านแนวคิดของเหตุและผล ให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทำให้นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีดังนั้นระบบบริหารคุณภาพหรือระบบการจัดการ อื่นๆจึงได้มีการระบุข้อกำหนดด้านความตระหนักไว้ เช่น ISO9001:2015 ข้อ 7.3
 
 
และ IATF16949 ข้อ 7.3.1 และ 7.3.2
 
   ด้วยเหตุผลนี้ทางสถาบันจึงได้ออกแบบหลักสูตรที่สอดรับกับข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจด้านความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพ รู้เหตุและผล จนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานระดับปฏิบัติการ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00    บทนำ
                         - เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กรและเป้าหมายการทำงานของ
                           พนักงาน
                         - รายรับ-ต้นทุน ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเพื่อความสำเร็จตาม
                           เป้าหมาย
                         - คุณภาพ คืออะไร และการแลกเปลี่ยนที่สมเหตุผล
                         - ต้นทุนด้านคุณภาพ COQ ที่องค์กรพบในปัจจุบันน
                         - หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                     รู้จักองค์กร
                         - วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร คืออะไร
                         - สินค้าและคุณภาพสินค้าขององค์กร คืออะไร
                         - ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อองค์กร
12.00-13.00    พักเที่ยง
13.00-16.00    ความสัมพันธ์ของหน้าที่งานที่มีต่อองค์กร
                         - นโยบายคุณภาพขององค์กรและความหมาย
                         - หน้าที่งานของฝ่าย , แผนก , บุคคลที่ต้องทำให้สำเร็จอย่างมี
                           คุณภาพ
                         - วัตถุประสงค์ที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จของงาน
                         - ปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อผลของงานและวิธีการจัดการ/ควบคุม
                         - ผลกระทบที่เกิดจากความล้มเหลวของงานที่รับผิดชอบ
                     Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ผลกระทบและสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพและร่วมกันอภิปราย
   - ทำกิจกรรมกลุ่มหรือเดียวตามตำแหน่งหรือแผนกในช่วงบ่ายเพื่อทำความเข้าใจ หน้าที่และสิ่งที่ต้องควบคุมเพื่อทำให้เกิดคุณภาพกับสินค้าและบริการของตน


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness