สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Internal Audit Good Manufacturing Practice ( GMP )

การบริหารโครงการ ( Project Management )

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

เทคนิคการผลิตสู่การทำของเสียเป็นศูนย์(Zero Defect ZD)

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice ( GMP CODEX )

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  Good Manufacturing Practice ( GMP )


วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  Good Manufacturing Practice ( GMP )

หลักการและเหตุผล
   เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจคือ ผลกำไร และ อัตราการเติบโต ซึ่งกระบวนการทำให้เกิดกำไรนั้นจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เป็นเงินกลับมาให้องค์กร โดยทางองค์กรต้องพยายามทำให้มีต้นทุกในการก่อนเกิดสินค้าและบริหารที่ต่ำกว่าเงินที่ได้รับมาผลต่างนั้นคือกำไร แต่ปัญหาของการทำธุรกิจไม่ได้มีเพียงการทำให้เกิดตัวเงินที่เหมาะสมยังมีปัจจัยภายนอกเช่น ข้อแม้ของลูกค้าที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจเลือกใช้บริการ คู่แข่งทางธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาดที่ไม่แน่นอน ทุกองค์กรจึงไม่สามารถรักษาระดับการตลาดได้อย่างมั่นคงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาและเพิ่มระดับยอดขาย ส่วนปัจจัยภายในที่ใช้ในการเพื่อผลผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม วัตถุดิบ วิธีการ ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดต้นทุนก็ต้องมีการบริหารจัดการและใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่าที่สุด

    GMP คือ Good Manufacturing Practice หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
 ซึ่งมีเนื้อหาคลอบคลุม 6 ประการ คือ
• ขอบข่าย
• คำนิยาม
• การผลิตขั้นต้น (Primary Production)
• สถานที่ประกอบการ: การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก
• การควบคุมการปฏิบัติงาน
• สถานที่ประกอบการ: การบำรุงรักษาและสุขาภิบาล
• สถานที่ประกอบการ: สุขลักษณะส่วนบุคคล
• การขนส่ง
• ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
• การฝึกอบรม

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดระบบ GMP

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการ
09.00-12.00  Good Manufacturing Practice
                   - บทที่ 1  วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
                   - บทที่ 2  ขอบข่าย การใช้ และนิยามศัพท์
                   - บทที่ 3  การผลิตในขั้นต้น (Primary Production)
                   - บทที่ 4  สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก
                   - บทที่ 5  การควบคุมการปฏิบัติงาน
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - บทที่ 6  สถานที่ประกอบการ : การบำรุงรักษาและการสุขาภิบาล
                   - บทที่ 7  สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะส่วนบุคคล
                   - บทที่ 8  การขนส่ง
                   - บทที่ 9  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
                   - บทที่ 10 การฝึกอบรม

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 80%  Workshop 20% 


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร  Good Manufacturing Practice ( GMP )