สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001

การบริหารเวลา Time management

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การควบคุมสารต้องห้าม
(RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)


การควบคุมสารต้องห้าม
(
RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)

สภาพปัญหาที่พบ
   RoHS เป็นระเบียบการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรป เพื่อต้องการให้สินค้าปราศจากสารอันตราย อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับประเทศผู้ใช้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  ตะกั่ว, ปรอท, โครเมียม+6, โพลิโบรมิเนทไบฟินิล (PBB), โพลิโบรมิเนทไดฟินิลอีเทอร์(PBDE) และ แคดเมียม
 
   ปัจจุบัน RoHS v2 เริ่มบังคับใช้ 3/1/13 คุมตั้งแต่นำเข้าตลาด นำเข้าชิ้นส่วนเพื่อนำไปผลิตต่อเพื่อการส่งออก (ไม่วางตลาด) จะถูกควบคุมด้วย และมีการปรับสารต้องห้ามเพิ่มอีก 4 สารซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2019 เป็น RoHS v2.1
   ข้อกำหนดของ RoHS ในวัสดุเนื้อเดียวกันที่ใช้ในการผลิตสินค้าต้องควบคุมการใช้สารอันตรายให้มีปริมาณไม่เกินค่าที่กำหนด ดังต่อไปนี้
- ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- โครเมียม6 (Cr+6 ) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- โพลิโบรมิเนทไบฟินิล (PBB) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- โพลิโบรมิเนทไดฟินิลอีเทอร์ (PBDE) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.01% (100 ppm)
- Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- Benzylbutylphthalate (BBP) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- Dibutylphthalate (DBP) ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)
- Diisobutyl Phthalate (DIBP)ไม่เกิน 0.1% (1000 ppm)

   WEEE หรือ ระเบียบการจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ที่ผลิตและส่งไปจำหน่ายยังกลุ่มประเทศยุโรป เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิต หรือ ผู้เข้า หรือ ตัวแทนจำหน่าย ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกำจัดกรณีสินค้าดังกล่าวหมดสภาพการใช้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2548 ซึ่งมีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในข่ายดังนี้
-    เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า
-    เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก เช่น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปิ้ง ขนมปัง
-    อุปกรณ์ IT และโทรคมนาคม เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
-    อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง
-    อุปกรณ์ให้แสงสว่าง
-    เครื่องมือไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า จักรเย็บผ้า
-    ของเล่นเด็ก เช่น วีดีโอเกม รถไฟฟ้า
-    เครื่องมือแพทย์
-    เครื่องมือวัดหรือควบคุม เช่น Thermostat เครื่องจับควัน
-    เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
แนวทางการดำเนินงานตาม WEEE
 

   REACH หรือกฎระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2007 ว่าด้วยเรื่องการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และการห้ามหรือจำกัดการผลิตหรือการใช้สารเคมี
   R: Registration การจดทะเบียน
   E: Evaluation การประเมินความเสี่ยง
   A: Authorization การขออนุญาตใช้สารบางชนิด / ห้ามใช้สารบางชนิด
   CH: Chemical สารเคมี
เนื้อความในกฎหมายแบ่งเป็น 15 บรรพ (Title) 141 มาตรา (Article) 17 ภาค (Annex) เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุมเคมีภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายในสหภาพยุโรป โดยมีแนวคิดหลักคือ
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและ ขึ้นทะเบียนสารเคมีตามระเบียบการของ RoHS v.2.1 , WEEE and REACH
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวอย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.   หลักการและเหตุผล
                           - ระเบียบปฏิบัติ EuP (Energy using Product)
                           - เหตุผลของที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม EU
                        Restriction of Hazardous Substances
                           - ระเบียบ RoHS คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร
                           - RoHS v2.1 เพิ่มสารต้องห้ามอะไร และบังคับใช้เมื่อไร
                           - คุณสมบัติของสารต้องห้าม 6+4 ชนิด และอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
                           - การจัดทำเอกสาร Technical ตามระบบ RoHS
                           - ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้สารทดแทน
                           - การตรวจสอบปริมาณสารต้องห้าม
                           - ห้องปฎิบัติการทดสอบ
                           - วิธีการอ่านค่าผลการตรวจสอบ Test REPORT
                           - Workshop การอ่านผล “Test Report”
                           - แนวทางการควบคุมสารต้องห้ามในองค์กร
                       WEEE
                           - WEEE คืออะไร
                           - วัตถุประสงค์ WEEE
                           - สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในข่าย?
                           - แนวทางการดำเนินงานตาม WEEE
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - ผู้ต้องดำเนินการตามระเบียบ WEEE
                           - เป้าหมาย 3R ในสินค้า?
                         Registration Evaluation and Authorization of Chemicals
                           - REACH คืออะไร?
                           - วัตถุประสงค์ของ REACHและสาระสำคัญของ REACH
                           - สารเคมีที่ได้รับการยกเว้นตามกฏระเบียบ REACH
                           - ระยะเวลาการจดทะเบียน REACH 
                           - Evaluation, Authorization, Restriction    
                           - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 80%  Workshop 20% 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)