สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอบรม ISO14001:2004

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การแก้ไข/ป้องกัน 8D


การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D)

หลักการและเหตุผล
   การเกิดสิ่งที่ไม่สอดคล้องขึ้นในระบบ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำไปสู่การดำเนินการขจัดสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เทคนิคหนึ่งที่ทางอุตสาหกรรมยานยนต์นิยมใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางก็คือ การใช้เทคนิคของการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการของ 8-Disciplines เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้ปัญหาที่ได้แก้ไปแล้วกลับมาเกิดซ้ำอีก อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยรวมของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจหลักการและวิธีการ ที่จะเป็นเพื่อให้การแก้ไขนั้นประสบผลสำเร็จ ทางสถาบันจึงได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บีิหาร หัวหน้างาน พนักงาน ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา                      กิจกรรม

09.00-12.00 น.       หลักการและเหตุผล
                                 -  อะไรคือปัญหา , ปัญหาคืออะไร , ระดับของปัญหา
                                 -  แหล่งที่มาของสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                               การแก้ไขและป้องกันปัญหา 
                                - แนวคิดการแก้ไขปัญหา
                                -  ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขป้องกัน
                                -  8-Disciplines to Corrective Action
                                   1. Use Team Approach
                                   2. Describe the Problem
                                   3. Develop an Interim Containment Actions
                               -  WORKSHOP
12.00-13.00 น.       - พัก
13.00-16.00 น.          4. Define and Verify Root Causes
                              - WORKSHOP
                                  5. Verify Corrective Actions                               
                                  6. Implement Permanent Corrective Actions
                                  7. Prevent Recurrence
                                  8. Congratulate Your Team
                              -  WORKSHOP
                              -  Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การแก้ไข/ป้องกันตามหลักการ 8D