สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 2วัน

Logistic and Supply Chain

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า


เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

หลักการและเหตุผล
   การควบคุมคุณภาพสำหรับการผลิตจำเป็นต้องมีการตรวจสินค้าในแต่ละขั้นตอน/กระบวนการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ การตรวจสอบถือว่าเป็นต้นทุนคุณภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งบริษัทต้องแบกรับภาระนี้ การลดปริมาณการตรวจสอบจึงเป็นหนทางหนึ่งในการลดค่าใช้จ่าย
   MIL-STD-105-E เป็นมาตรฐานที่จัดทำเพื่อใช้เป็นวิธีการและแผนในการชักสิ่งตัวอย่าง จากล็อตหรือแบช เพื่อการตรวจสอบแบบเชิงคุณภาพ ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบเพียงเพื่อระบุว่า หน่วยผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการตรวจเป็นผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือไม่  หรือเพื่อบ่งชี้ถึงจำนวนข้อบกพร่องในหน่วยผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่กำหนดเท่านั้น
ตัวอย่างตาราง
 
   ตารางแผนการสุ่มตรวจเพื่อการยอมรับมีหลายรูปแบบและหลายระดับผู้ที่ประยุกต์ใช้จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้และการเปลี่ยนแปลงแผนการสุ่มตรวจโดยอาจอาศัยหลักการดังนี้
 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยใช้ ตาราง MIL-STD-105-E

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.      - ต้นทุนคุณภาพในการผลิต
                           - ประเภทการตรวจสอบคุณภาพเพื่อการยอมรับ
                           - ความหมายและหลักการของการชักตัวอย่าง
                           - MIL-STD-105-E คืออะไร , ประเภทของแผน
                                 1. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดียว
                                 2. แผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่
                                 3. แผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง
                           - ความแตกต่างด้านปัจจัยการจัดการของแผนการชัก
                             ตัวอย่างแต่ละประเภท   
                           - ประเภทความเข้มงวด 3 ระดับของ MIL-STD-105-E
                           - กฎการสับเปลี่ยนระดับความเข้มงวด
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อเลือกแผนการสุ่ม
                           - Workshop
                           - การประเมินแผนการชักตัวอย่างจากเส้น OC
                           - Workshop
                           - วิธีการใช้แผน MIL-STD-105-E ในกระบวนการ
                           - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60%  Workshop 40% 


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466,090-4649464 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า