สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS & Cause and Effect Diagram

Kaizen by Suggestion System

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)


จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
(Energy Conservation Awareness)

 

สภาพปัญหาที่พบ
   พลังงาน คือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน กิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนการผลิตและบริการ การใช้พลังงานก่อให้เกิดต้นทุนอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายเช่น ไฟฟ้า น้ำ ลม ฯลฯ ถ้ามีการใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะต้องจ่ายมากกว่าที่ควร แต่การที่จะทำให้ผู้ใช้พลังงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ และรับรู้ถึงความจะเป็นในการประหยัดคงมิใช่เรื่องง่าย ดังนั้น การอบรมเรื่อง จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร จึงมีความจำเป็นโดยในการฝึกอบรม จะเน้นการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในด้านข้อมูล และที่สำคัญการจูงใจ และการโน้มน้าวใจผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบถึงความจำเป็นและผลกระทบและวิธีการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในองค์กร

   หลักการทำให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ สามารถทำได้โดยให้บุคคลนั้นๆรับทราบและตระหนักถึงการการใช้งานรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นใช้หลักการดึงความสามารถของบุคคลนั้นออกมาใช้ในการเสนอแนะวิธีการอนุรักษ์เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของผลงาน และการยกย่อง จนทำให้บุคคลนั้นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานโดยปริยาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรและผลกระทบของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสามารถนำเทคนิคการอนุรักษ์ต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.     บทนำ
                           - ความหมายของพลังงาน
                           - การจำแนกประเภทของพลังงาน
                           - ข้อมูลพลังงานในประเทศไทย
                           - ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงาน
                           - เหตุผลของการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
                          การปรับปรุงเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
                           - ขั้นตอนการอนุรักษ์พลังงาน
                           - สำรวจรายการอุปกรณ์และประเมินการใช้ในปัจจุบัน
                           - Workshop คิดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน W V A เป็นบาท เช่น หลอดไฟ  แอร์ ปั้มน้ำ ฯลฯ
                           - การคิดสัดส่วนการใช้พลังงาน
                           - Workshop
                           - การคิดค่าสูญเสียจากการใช้ปั้มลม
                           - Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - เรทการคิดค่าไฟฟ้าแต่ละประเภท
                          ระบบการทำงานของอุปกรณ์แต่ละประเภทและแนวทางอนุรักษ์
                           - การประหยัดพลังงานระบบแสงสว่าง
                           - การประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศ
                           - การประหยัดพลังงานสำหรับคอมพิวเตอร์
                           - การประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร
                           - การประหยัดพลังงานสำหรับกระติกน้ำร้อน
                           - การประหยัดพลังงานสำหรับตู้เย็น
                           - ลดการเดินมอเตอร์ตัวเปล่าที่ไม่ได้ใช้งาน
                           - การคำนวณจุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจ
                          การเขียนข้อเสนอแนะการอนุรักษ์พลังงาน
                           - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) และนำเสนอผลงาน
                           - แผนการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรอย่างยั่งยืน
                           - Q&A

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมโดยใช้ชุดประเมินการใช้พลังงานในองค์กรและการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
   - กิจกรรมกลุ่มทำเป็นคู่หรือกลุ่มละไม่เกิน 3 คน และใช้หลักการคิดระดมสมองในการประเมินและเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

 

 สถาบันฝึกอบรม จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)