สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949(Manufacturing Process Audit & Product Audit)

สถาบันฝึกอบรม Process Audit & Product Audit


การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949
(Manufacturing Process Audit & Product Audit)

หลักการจัดการ
   การตรวจประเมินเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบบริหารเพื่อทำให้องค์กรได้มีกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อ
     • เพื่อให้ทราบถึงสภาวะและสืบหาบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหาในระบบบริหารคุณภาพสำหรับการปรับปรุงแก้ไข
     • เพื่อป้อนรายงานผลที่ถูกต้องต่อฝ่ายบริหารในเรื่องของผลการนำเอาระบบไปใช้
     • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO9001:2015,และ IATF16949:2016 ข้อที่ 9.2 และได้การรับรองจากการตรวจโดยบุคคลที่ 3 ( CB )
     • ทราบความสอดคล้องของการดำเนินงานกับ
       1) ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรหรือไม่
       2) ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้หรือไม่
   ในกระบวนการตรวจประเมินมี ISO19011:2011 ได้มีการระบุกระบวนการตรวจประเมินเพื่อให้ทุกองค์กรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กระบวนการตรวจให้มีประสิทธิภาพสามารถประเมินและค้นพบปัญหาได้กระบวนการ ภาพรวมได้ถูกอธิบายไว้ในภาพ
 

   โดยการวางแผนการตรวจจะเป็นการตรวจเป็นกระบวนการตามสถานะความสำคัญและผลการตรวจครั้งที่ผ่านมา
 

   และใช้การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้หลักการของ Turtle Diagram จึงทำให้การตรวจมีความละเอียดมากในแต่ละกระบวนการ
 

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949:2016 และ ISO19011
   2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะในการตรวจประเมินในด้าน Process , Products ในสถานปฏิบัติงานจริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการอบรมข้อกำหนด
IATF16949:2016 และ core tools ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                       หัวข้อ
09.00-12.00 น.    - ข้อกำหนด
IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ Process Audit & Product Audit
                          - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจ Process Audit & Product Audit
                          - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                             * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                             * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review)
                             * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                             * การจัดทำ Check List WORK SHOP
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.   - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                             * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์ Process , Products
                             * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                             * WORK SHOP 
                             * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรม Process Audit & Product Audit