สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL AUDITS ISO14001:2015 1Day

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( ปฏิบัติ 3วัน)

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 2วัน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For Responsible Business Alliance (RBA)

หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For Responsible Business Alliance (RBA)


การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For
Responsible Business Alliance (RBA)

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้สภาพการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย พนักงานได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างมีศักดิ์ศรีและการดำเนินธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ การตลาด การผลิต รวมถึงการจัดหาสินค้าและการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อจำเป็นต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม
   หลักจรรยาบรรณนี้แบ่งออกเป็น 5 หมวด แรงงาน  สุขภาพและความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม  จริยธรรม และระบบบริหารจัดการ

- เป็นจรรยาบรรณที่สร้างขึ้นสำหรับปฏิบัติในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าด้านอิเล็คทรอนิกส์โดยเฉพาะ
- ลักษณะเป็นมาตรฐานบริหารจัดการองค์กร
- ข้อกำหนดต่างๆมีพื้นฐานมาจากข้อกำหนดทางกฏหมายในแต่ละประเทศ อนุสัญญาต่างๆขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงมาตรฐานบริหารงานสากลต่างๆที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ข้อกำหนดจรรยาบรรณระบุ ในฐานะที่ผู้ส่งมอบเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจ
- ลูกค้าของผู้ส่งมอบระบุชัดเจน และอาจมีผลต่อระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้ส่งมอบต่อลูกค้ารายนั้นๆ
   การตรวจประเมินเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบเพื่อทำให้องค์กรได้มีกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อ
• เพื่อให้ทราบถึงสภาวะและสืบหาบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหาในระบบสำหรับการปรับปรุงแก้ไข
• เพื่อป้อนรายงานผลที่ถูกต้องต่อฝ่ายบริหารในเรื่องของผลการนำเอาระบบไปใช้
• เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และได้การรับรองจากการตรวจโดยบุคคลที่ 3 ( CB )
• ทราบความสอดคล้องของการดำเนินงานกับ
       1) ข้อกำหนดของระบบขององค์กรหรือไม่
       2) ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้หรือไม่
   ในกระบวนการตรวจประเมินมี ISO19011:2011 ได้มีการระบุกระบวนการตรวจประเมินเพื่อให้ทุกองค์กรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจให้มีประสิทธิภาพสามารถประเมินและค้นพบปัญหาได้กระบวนการภาพรวมได้ถูกอธิบายไว้ในภาพ
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการตรวจประเมินตามแนวทางการตรวจประเมินของ ISO19011 และสามารถดำเนินการตรวจประเมินเพื่อทำให้สามารถทราบสถานะของการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
                     : สำหรับผู้ตรวจประเมินภายในที่ได้รับการอบรมข้อกำหนด Responsible Business Alliance (RBA)
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการ 
09.00-12.00  บทนำ
                   - วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
                   - ประเภทของการตรวจประเมิน
                   - ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
                   - ผู้เกี่ยวข้องในการตรวจประเมิน 3 ส่วน
                   - ขั้นตอนในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน
                   การเตรียมการกิจกรรมการตรวจประเมิน
                       * การทบทวนเอกสารเพื่อเตรียมตัวสำหรับการตรวจประเมิน
                       * การวางแผนการตรวจประเมิน
                       * การมอบหมายงานให้แก่ผู้ตรวจประเมิน
                       * การจัดทำ Check List,  WORK SHOP
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  กิจกรรมการตรวจประเมิน
                       * การประชุมเปิด
                       * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์
                       * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                       * WORK SHOP ตรวจติดตามหน้างาน
                       * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                       * การประชุมปิด
                     กิจกรรมหลังการตรวจประเมิน
                       * การสรุปผลและจัดทำรายงานการตรวจประเมิน
                       * การติดตามประเมินผลการจัดการปัญหา
                     Q&A
 

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
-  เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com
 

หลักสูตรฝึกอบรม การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For Responsible Business Alliance (RBA)