สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม เขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR


การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักการและเหตุผล
   การจัดทำระบบบริหารจัดการต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในทุกองค์กร ซึ่งทุกๆระบบได้มีการประยุกต์ใช้แนวทาง PDCA เข้ามาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาที่พบจากการให้คำปรึกษาคือผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะการวางแผน การปฏิบัติ และการตรวจสอบ แต่การปรับปรุงยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดทักษะการวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การเขียน CAR และ PAR แจ้งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงการกำหนดมาตรการจัดการต่างจึงทำให้การแก้ไขป้องกันไม่บรรลุผล ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องอบรมเรื่อง การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ความรู้และทักษะดังกล่าว และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการแก้ไข CAR และ PAR และมีทักษะในการเขียนแจ้งและตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ คณะผู้ตรวจติดตาม หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป


จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม

   เวลา             กิจกรรม
    9.00-12.00          - นิยาม “ปัญหา” และระดับของปัญหา
                              - ความแตกต่างระหว่าง CAR & PAR
                              - 6 ขั้นตอนการแก้ไข(Corrective)เพื่อขจัดต้นเหตุ หรือสาเหตุแห่งความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                              - การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                              - เทคนิคการเขียน CAR  , WORKSHOP
                              - การวิเคราะห์สาเหตุและการกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันและผลการแก้ไข , WORKSHOP
   12.00-13.00         - พัก
   13.00-16.30         - 5 ขั้นตอนการป้องกัน (Preventive)เพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่องที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น  
                              - การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิด ขึ้น
                              - เทคนิคการเขียน PAR , WORKSHOP
                              - การประเมินความจำเป็นและการกำหนดมาตรการป้องกันและผลการป้องกัน , WORKSHOP
                              - Q&A

 สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
-  เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com
 

หลักสูตรฝึกอบรม เขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR