สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15)

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

Logistic and Supply Chain

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม เขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR


การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักการและเหตุผล
   การจัดทำระบบบริหารจัดการต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในทุกองค์กร ซึ่งทุกๆระบบได้มีการประยุกต์ใช้แนวทาง PDCA เข้ามาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาที่พบจากการให้คำปรึกษาคือผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะการวางแผน การปฏิบัติ และการตรวจสอบ แต่การปรับปรุงยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดทักษะการวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การเขียน CAR และ PAR แจ้งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงการกำหนดมาตรการจัดการต่างจึงทำให้การแก้ไขป้องกันไม่บรรลุผล ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องอบรมเรื่อง การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ความรู้และทักษะดังกล่าว และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการแก้ไข CAR และ PAR และมีทักษะในการเขียนแจ้งและตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ คณะผู้ตรวจติดตาม หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป


จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม

   เวลา             กิจกรรม
    9.00-12.00          - นิยาม “ปัญหา” และระดับของปัญหา
                              - ความแตกต่างระหว่าง CAR & PAR
                              - 6 ขั้นตอนการแก้ไข(Corrective)เพื่อขจัดต้นเหตุ หรือสาเหตุแห่งความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                              - การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                              - เทคนิคการเขียน CAR  , WORKSHOP
                              - การวิเคราะห์สาเหตุและการกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันและผลการแก้ไข , WORKSHOP
   12.00-13.00         - พัก
   13.00-16.30         - 5 ขั้นตอนการป้องกัน (Preventive)เพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่องที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น  
                              - การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิด ขึ้น
                              - เทคนิคการเขียน PAR , WORKSHOP
                              - การประเมินความจำเป็นและการกำหนดมาตรการป้องกันและผลการป้องกัน , WORKSHOP
                              - Q&A

 สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
-  เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com
 

หลักสูตรฝึกอบรม เขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR