สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)

เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การสื่อสาร


การสื่อสารเพื่อประสานพลัง

หลักการและเหตุผล
   การสื่อสารภายในองค์กร เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานและการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การสื่อสารภายนอกองค์กรยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลากรทุกระดับ ช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาองค์กร  และในอีกมุมมองหนึ่งปัญหาของการบริหารจัดการองค์กรอย่างหนึ่ง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตขององค์กรก็คือการสื่อสารภายในองค์กรเช่นเดียวกัน เพราะระบบการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด การขัดแย้ง หรือการไม่สามารถตอบสนองนโยบายที่แท้จริงขององค์กรได้ พนักงานทุกระดับจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ การสื่อสารไปยังผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป สื่อสารกับพนักงานใต้บังคับบัญชา หรือ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยให้เพิ่มพลังขององค์กรในการดำเนินธุรกิจมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการสื่อสารเพื่อการประสานพลังให้กับองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการสื่อสารของตนเองและพัฒนากระบวนการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในความสำคัญของการสื่อสารในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับบริหาร  ระดับเจ้าหน้าที่    ระดับปฏิบัติการ      

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด
   8.30-12.00     - พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน
                        - หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร
                        - กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
                        - 3 ขั้นตอนของการสื่อสารเพื่อประสานพลัง
                        - 7 หลักการเชิงบวกในการสร้างพลังจากการสื่อสาร
  12.00-13.00    - พัก
  13.00-16.30    - การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานพลัง 
                        - การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อการประสานพลัง
                        - พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารภายในองค์กร
                        - แนวทางการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อประสานพลัง
                        - Workshop

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การสื่อสาร