สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ทัศนคติที่ดีในการทำงาน


การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
(Industrial Working Awareness)

หลักการและเหตุผล
   ผู้บริหารของสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทุกคน มีความประสงค์ที่จะเห็นลูกจ้างของตนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน แต่การที่จะให้ลูกจ้างมีคุณลักษณะตามที่ผู้บริหารต้องการได้นั้น ทัศนคติส่วนบุคคลของลูกจ้างเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างเหล่านั้นได้ แต่ลูกจ้างบางรายไม่เคยเข้าใจหรือทราบความประสงค์ของผู้บริหารและบางรายก็ยังไม่สามารถสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับตนเองได้ กระบวนการในการกระตุ้นและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับลูกจ้างจึงเป็นสิ่งที่นายจ้างพึงกระทำ เพื่อให้ได้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักในองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิก
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีในการทำงานให้ได้คุณภาพ
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร    ระดับปฏิบัติการ 
                 
จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 รายละเอียด
   8.30-12.00        - การวิเคราะห์เพื่อการเข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมงาน
                           - เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจขององค์กร
                           - ความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
                           - ความคาดหวังของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง
   12.00-13.00      - พัก
   13.00-16.30      - ทัศนคติที่ดีของคนทำงานและจิตสำนึกรักองค์กร
                           - จิตสำนึกคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
                           - บทบาทของพนักงานกับการปฏิบัติตามระบบการ
                           - เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
                           - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ทัศนคติที่ดีในการทำงาน