สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Internal Audit Good Manufacturing Practice ( GMP )

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For ISO 45001:2018

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ทัศนคติที่ดีในการทำงาน


การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
(Industrial Working Awareness)

หลักการและเหตุผล
   ผู้บริหารของสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทุกคน มีความประสงค์ที่จะเห็นลูกจ้างของตนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้ มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน แต่การที่จะให้ลูกจ้างมีคุณลักษณะตามที่ผู้บริหารต้องการได้นั้น ทัศนคติส่วนบุคคลของลูกจ้างเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะกำหนดคุณสมบัติของลูกจ้างเหล่านั้นได้ แต่ลูกจ้างบางรายไม่เคยเข้าใจหรือทราบความประสงค์ของผู้บริหารและบางรายก็ยังไม่สามารถสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับตนเองได้ กระบวนการในการกระตุ้นและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับลูกจ้างจึงเป็นสิ่งที่นายจ้างพึงกระทำ เพื่อให้ได้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรักในองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิก
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีในการทำงานให้ได้คุณภาพ
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร    ระดับปฏิบัติการ 
                 
จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 รายละเอียด
   8.30-12.00        - การวิเคราะห์เพื่อการเข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมงาน
                           - เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจขององค์กร
                           - ความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง
                           - ความคาดหวังของลูกจ้างที่มีต่อนายจ้าง
   12.00-13.00      - พัก
   13.00-16.30      - ทัศนคติที่ดีของคนทำงานและจิตสำนึกรักองค์กร
                           - จิตสำนึกคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
                           - บทบาทของพนักงานกับการปฏิบัติตามระบบการ
                           - เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
                           - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ทัศนคติที่ดีในการทำงาน