สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

การบริหารโครงการ ( Project Management )

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา จิตสำนึกในการบริหารงาน


จิตสำนึกในการบริหารงาน
(Management Awareness)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร คือ ผู้บริหาร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารงาน และจะต้องรับผิดชอบในการบริหารคนให้สามารถใช้ขีดความสามารถให้เต็มที่ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
   แต่ในปัจจุบันนักบริหารบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและจิตสำนึกที่ดีในการบริหาร ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในการบริหารงาน บางคนเติบโตขึ้นมาจากการเป็นพนักงาน เมื่อได้รับการแต่งตั้งมาปฏิบัติงานในระดับบริหาร จะยังคงมีจิตสำนึกในการเป็นพนักงานมากกว่าผู้บริหาร ทำให้ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และนอกจากนี้ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังสร้างให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกภายในองค์กร เป็นการทำลายแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานได้ การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องจิตสำนึกในการบริหารกับผู้บริหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสำนึกในการบริหารงาน
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักในความสำคัญของการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร  ระดับบริหาร

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                      รายละเอียด
   8.30-12.00            - แนวคิดและหลักการพื้นฐานของจิตสำนึกในการบริหาร
                               - บทบาทหน้าที่ในการบริหารสำหรับนักบริหาร
                               - การพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ
                               - ภาวะผู้นำ สำหรับนักบริหาร
   12.00-13.00          - พัก
   13.00-16.30          - จิตสำนึกในการบริหารคนสำหรับนักบริหาร
                               - พฤติกรรมการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
                               - กระบวนการสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
                               - Workshop
                               - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา จิตสำนึกในการบริหารงาน