สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS ( IEA )for ISO14001:2004

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา จิตสำนึกในการบริหารงาน


จิตสำนึกในการบริหารงาน
(Management Awareness)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร คือ ผู้บริหาร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการบริหารงาน และจะต้องรับผิดชอบในการบริหารคนให้สามารถใช้ขีดความสามารถให้เต็มที่ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
   แต่ในปัจจุบันนักบริหารบางคนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและจิตสำนึกที่ดีในการบริหาร ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในการบริหารงาน บางคนเติบโตขึ้นมาจากการเป็นพนักงาน เมื่อได้รับการแต่งตั้งมาปฏิบัติงานในระดับบริหาร จะยังคงมีจิตสำนึกในการเป็นพนักงานมากกว่าผู้บริหาร ทำให้ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และนอกจากนี้ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังสร้างให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกภายในองค์กร เป็นการทำลายแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานได้ การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องจิตสำนึกในการบริหารกับผู้บริหารจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตสำนึกในการบริหารงาน
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักในความสำคัญของการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับวิศวกร  ระดับบริหาร

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                      รายละเอียด
   8.30-12.00            - แนวคิดและหลักการพื้นฐานของจิตสำนึกในการบริหาร
                               - บทบาทหน้าที่ในการบริหารสำหรับนักบริหาร
                               - การพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพ
                               - ภาวะผู้นำ สำหรับนักบริหาร
   12.00-13.00          - พัก
   13.00-16.30          - จิตสำนึกในการบริหารคนสำหรับนักบริหาร
                               - พฤติกรรมการบริหารที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
                               - กระบวนการสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับพนักงาน
                               - Workshop
                               - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา จิตสำนึกในการบริหารงาน