สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 2วัน + ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา สร้างพลังทีมงาน


สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง
หลักสูตร Team Building
(The Power of Teamwork for High Performance Organization)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันองค์กรที่ประสบความสำเร็จ นอกจากการวัดผลประกอบการที่เป็นกำไรประจำปีขององค์กรแล้ว คงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าการสร้าง Team Work เป็นสิ่งสำคัญและ Team Work จะไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานหากสมาชิกในองค์กรไม่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้ทีมบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ จิตสำนึกของพนักงานทุกคน ดังนั้นองค์กรที่สมาชิกหรือ พนักงานมีจิตสำนึกมากก็จะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรเติบโตและแข่งขันในโลกธุรกิจได้อย่างชาญฉลาด การสร้างจิตสำนึกให้กับสมาชิกหรือพนักงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พนักงานเข้าใจตรงกัน
แนวทางที่ถูกต้องของการพัฒนาการทำงานเป็นทีมก็คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในการทำงานเป็นทีม และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกร่วมกัน สามารถให้สมาชิกทุกคนได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และรับรู้ได้ถึงพลังบวกและผลดีที่เกิดจาการทำงานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ยึดในเป้าหมายเดียวกัน จากนั้นจึงค่อยให้สมาชิกทุกคนช่วยกันพัฒนาต่อยอดและดำรงความเป็นทีมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์
   1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการทำงานเป็นทีม
   2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
   3.เพื่อสร้างพลังของทีมงานสู่องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร, ระดับหัวหน้างาน , ระดับวิศวกร        

จำนวนผู้เข้าอบรม     
   50-100 คน

กำหนดการอบรม
   วัน                  เวลา           รายละเอียด

   วันที่1             8.30-12.00         - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการละลายพฤติกรรม
                                                - กิจกรรมเพื่อการวิเคราะห์และการเข้าใจตนเอง
                                                - กิจกรรมเพื่อการวิเคราะห์และเข้าใจผู้อื่น
                      12.00-13.00          พัก
                      13.00-16.30        - องค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
                                                - จากองค์กรที่มีประสิทธิภาพสู่องค์กรที่ยิ่งใหญ่
                                                - จิตสำนึกของคนทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
                                                - การสร้างพลังของทีมสู่ทีมที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
  วันที่2              8.30-12.00         - 6 องค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างทีมงาน
                                                         * การสื่อสารเพื่อประสานพลัง:การฟังและการชักจูงบุคคลอื่น
                                                         * การเชื่อมโยงพลังของทีมงาน:ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
                                                         * การสร้างความร่วมมือภายในทีมงาน:การทำงานร่วมกัน
                                                         * จุดเด่นของทีม:การอยู่และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
                                                         * ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์:การร่วมกันแก้ปัญหา        
                                                         * พลังสูงสุดของทีม:การยอมรับและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
                     12.00-13.00            พัก
                     13.00-16.30         - แนวทางการสร้างและพัฒนาทีมงานด้วย Mind Map
                                                - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา สร้างพลังทีมงาน