สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 2วัน

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leader ship)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาภาวะผู้นำ


การพัฒนาภาวะผู้นำ
(Leader ship)

หลักการและเหตุผล
   ในสภาวะแวดล้อมและวัฒนธรรมของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งหัวหน้างานในสมัยก่อนมีหน้าที่เพียงแค่บริหารงาน วางแผน สั่งการ และติดตามผล และแก้ไขปัญหาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งพบว่าความสำเร็จที่ได้อาจทำได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้นเกิดจากหัวหน้างานไม่มีภาวะของการเป็นผู้นำ(Leader ship) ไม่รู้จักวิธีการนำองค์กร และการสร้างทีมงานไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว ซึ่งผู้นำที่ดีย่อมสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กรและทีมงานได้ รู้ทิศทางไปสู่เป้าหมายและสามารถกระตุ้นรวมถึงการจูงใจให้ทีมงานร่วมพลังกันสร้างผลงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
   ดังนั้นจากเหตุผลข้างต้นจึงพบว่าหัวหน้างานของทุกองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เกิด ภาวะผู้นำ(Leader ship) เพื่อนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจแนวคิดและหลักการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ(Leader ship) เพื่อนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้หัวหน้างานสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดภาวะผู้นำจากพื้นฐานสภาพแวดล้อมเฉพาะด้านขององค์กรและองค์ประกอบส่วนบุคคลที่มีในตัวผู้นำ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

เนื้อหาหลักสูตร
09.00-12.00 ลักษณะภาวะผู้นำ
                    - ความหมายลักษณะของผู้นำและภาวะผู้นำ                            
                    - ผู้นำเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร
                    - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นผู้นำ
                    - ลักษณะผู้นำที่มีปัญหา  7 ประการ
                    - บทบาทภาวะผู้นำ, การวัดประสิทธิผลของภาวะผู้นำ
                  ลักษณะของผู้นำ
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน
                    - แรงจูงใจของภาวะผู้นำ
                    - ปัจจัยด้านความเข้าใจและภาวะผู้นำ
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30 ประสิทธิผลของงานกับพฤติกรรมผู้นำ
                    - พฤติกรรมการมุ่งความสำคัญที่งาน 
                    - พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์กับพนักงาน 
                  การจูงใจผู้อื่น
                    - หลักพื้นฐานของการจูงใจ
                    - ทฤษฎีลำดับความต้องการของมาสโลว์
                    - ทคนิคการจูงใจ
                 อำนาจและภาวะผู้นำ
                    - แหล่งและประเภทของอำนาจของภาวะผู้นำ
                 Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาภาวะผู้นำ