สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 2วัน

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Walk rally


การสร้างทีม และ กิจกรรม Walk rally
(Team building & Walk rally)

หลักการและเหตุผล
   การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีความรุนแรงและต้องรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แข่งขันเป็นไปได้ การดำเนินการต่างๆ ที่เป็นกิจการภายในองค์กร ต้องรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ
   การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมความคิด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ถ้าหากภายในองค์กร ผู้นำขาดความเป็นผู้นำ ไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปฏิบัติหน้าที่แบบตัวคนเดียว ความสำเร็จ และการได้มาซึ่งโอกาส ย่อมเกิดขึ้นได้ยาก การสร้างทีมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะทีมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สัมมนาสามารถสร้างทีมในองค์กรได้
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจในวิธีการทำงานร่วมกันและการแข่งขันกับภายนอก
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำยุคใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, Suppervisors

จำนวนผู้เข้าอบรม
   50  คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                              กิจกรรม
   9.00-12.00                   การสร้างทีมของการพัฒนาภาวะผู้นำTeam building
                                           -   บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
                                           -   ทีมและความหมายของทีม
                                           -   กิจกรรมการสร้างทีม
   12.00-13.00                 พัก
   13.00-16.00                 หัวหน้างานยุคใหม่
                                           -   การเตรียมความพร้อมของทีม
                                           -  การเข้าฐานกิจกรรม
                                           -  การสรุปผลของกิจกรรม Walk rally

   16.00-18.00                 พัก
   18.00-20.00                 องค์กรอยู่รอดเราอยู่ได้
                                          -   เพื่อนร่วมงานที่ดี
                                          -   ทีมที่ดี
                                          -  การสร้างความสำเร็จในทีม

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Walk rally