สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)

จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา


กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

หลักการและเหตุผล
   ทุกองค์กรจะมีพนักงานอยู่หลายระดับและหลายสายงานซึ่งแต่ละตำแหน่งที่องค์กรตั้งขึ้นมาจะมีการกำหนดเป้าหมายของงานและหน้าที่เฉพาะด้าน แต่จากผลการดำเนินงานพบว่าผลของงานที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้เนื่องจากปัญหาด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของระดับผู้บังคับบัญชาต้องทำแต่การพัฒนาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ให้ชัดเจน จึงจำเป็นที่หัวหน้างานทุกระดับต้องได้รับการฝึกฝนความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับเข้าใจกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรโดยการนำนโยบายองค์กรในมิติต่างๆมาวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรและการทำแผนงานเพื่อพัฒนาคน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม
 
09.00-12.00 บทนำ
                    - เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร
                    - ปัจจัยเสี่ยงต่อผลสำเสร็จและกลยุทธ์องค์กร
                    - ภาระหน้าที่ของพนักงานในแต่ละระดับ/สายงาน
                  กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
                    - ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรโดยอาศัยกลยุทธ์องค์กร
                    - หน้าที่ของพนักงานใต้บังคับบัญชาที่มีผลต่อความสำเร็จ
                    - การกำหนดคุณสมบัติ/มิติที่ต้องมีของพนักงาน
                    - การประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาจากคุณสมบัติที่กำหนด
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  - รูปแบบการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
                   - การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา
                   - การกำหนดแผนงานโดยอาศัยกลยุทธ์การพัฒนา
                   - นำเสนอกลยุทธ์/แผนงาน
                  Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา