สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis (COQ)

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล


การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล
   ในกิจกรรมทำงานต่างๆของทุกองค์กรต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบซึ่งจะทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีควบคู่กันไปกับกิจกรรมการบริหารคือ “การสั่งงานและติดตามงาน” “การมีภาวะของผู้นำ” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิผลได้ผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะเป็นที่จำต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประยุกต์ใช้และปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและแต่ละสถานการณ์
   หลักสูตรนี้ BIG Q TRAINING ได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะหัวหน้างาน ให้มีภาวะของการเป็นผู้นำและสามารถสั่งงานและติดตามงานอย่างประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับมีความเข้าใจและมีพฤติกรรมของการเป็นผู้นำรวมถึงการพัฒนาความสามารถในการสั่งงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม
 
09.00-12.00 หลักการและแนวคิด 
                    - ดัชนีขี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการทำงานในแต่ละตำแหน่ง
                    - การบริหารงาน PDCA กับความสำเร็จ
                  ภาวะผู้นำ
                    - ความหมายลักษณะของผู้นำและภาวะผู้นำ                            
                    - ผู้นำเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร
                    - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นผู้นำ
                    - บทบาทภาวะผู้นำ, การวัดประสิทธิผลของภาวะผู้นำ
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน
                    - พฤติกรรมของผู้นำแต่ละประเภท 
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30 เทคนิคการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - ความหมายและองค์ประกอบของการสั่งงาน
                     - คุณสมบัติของผู้สั่งงานที่ดี/ลักษณะการสั่งงานที่ดี
                     - กระบวนการสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ
                     - รูปแบบการสั่งงานและการเลือกวิธีการสั่งงาน 
                     - เทคนิคการสั่งงานรายบุคคลและกลุ่มคน
                   เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - ความหมายและเป้าหมายของการติดตามงาน
                     - กระบวนการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - การกำหนดจุดตรวจ / การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
                   Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล