สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข


การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข
(Happy Workplace)

หลักการและเหตุผล
   ภาวะพนักงานใหม่ หมุนเวียนเปลี่ยนไปภารกิจของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ยืนย่ำอยู่กับที่ สรรหา พัฒนา แล้วลาออก เป็นภาวะที่ทำให้องค์กร เดินหน้าได้ช้า ไม่ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
   การรักษาพนักงานให้อยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างเป็นสุข ช่วยกันสร้างและพัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน สมาชิกในองค์กรต้องมีความสุข สงบ และสามัคคี การต้อนรับพนักงานใหม่ที่เข้ามาร่วมงานในช่วงแรกของการทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญทำให้พนักงานจดจำ และมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ ดังนั้นในช่วงแรกของการทำงาน เป็นโอกาสสำคัญทำให้ค้นหาพนักงานที่มีความสามารถและร่วมกันพัฒนาองค์การให้ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอย่างดี
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับตัวและทำงานอย่างเป็นสุข
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำหลักการไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับปฏิบัติงาน , ระดับหัวหน้างาน                  

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด

09.00-12.00  - งานคืออะไร
                    - เป้าหมายของการทำงาน
                    - ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานสำหรับพนักงานใหม่
                    - กิจกรรมกลุ่ม
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30 - ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลัก P S Y C H O
                    - ขั้นตอนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ 
                    - ความสุขที่เกิดจากความสำเร็จในการทำงาน
                    - Workshop
                    - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)