สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY WHY ANALYSIS และหลักการ 3 GEN

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016 AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD IATF16949 (1st Edition 1 October 2016)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 2วัน

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ

สถาบันฝึกอบรม ผู้นำ


ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ

หลักการและเหตุผล
   องค์กรจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้นำเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทุกคนจะเป็นผู้นำได้ เพราะการเป็นผู้นำที่แท้จริงต้องเกิดจาก ความคิดที่ดี การบริหารงานอย่างมีระบบแบบแผนเชิงรุก การสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเกิดความต้องการที่จะทำตาม ไม่ใช่การทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ด้วยเหตุนี้การพัฒนาศักยภาพ การเป็นผู้นำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง อันส่งผลให้องค์กรหรือหน่วยงานที่บังคับบัญชามีขีดความสามารถในการแข่งขันในที่สุด

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และความสำคัญของความเป็นผู้นำที่ดี
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นำ รวมถึง วิธีคิด วิธีบริหารงาน และการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีแบบแผน
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะของความเป็นผู้นำและประยุกต์ใช้วิธีการในสายงานหรือหน่วยงานที่บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้นำทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน
 
กำหนดการอบรม
เวลา                     กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00      - เป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ
                         - แนวคิดของการเป็นผู้นำ กับความสำเร็จขององค์กร
                         - บทบาทหน้าที่ของผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership)
                         - การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำ
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - การคิดอย่างเป็นระบบของผู้นำยุกต์ใหม่
                        - การบริหารงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
                        - การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                        - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
                        - workshop
                        - Q&A
วันที่ 2
09.00-12.00    - การสอนงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
                        - workshop
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
                        - การวิเคราะห์ความหวังในการทำงานและความแตกต่างเฉพาะบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา
                        - หลักการขั้นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
                        - การจัดการกับปัญหา 4 ขั้นตอนกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรม ผู้นำ