สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การศึกษาและการฝึกอบรม (Education & Training ) For TPM

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 3วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ

สถาบันฝึกอบรม ผู้นำ


ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ

หลักการและเหตุผล
   องค์กรจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้นำเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทุกคนจะเป็นผู้นำได้ เพราะการเป็นผู้นำที่แท้จริงต้องเกิดจาก ความคิดที่ดี การบริหารงานอย่างมีระบบแบบแผนเชิงรุก การสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเกิดความต้องการที่จะทำตาม ไม่ใช่การทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ด้วยเหตุนี้การพัฒนาศักยภาพ การเป็นผู้นำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง อันส่งผลให้องค์กรหรือหน่วยงานที่บังคับบัญชามีขีดความสามารถในการแข่งขันในที่สุด

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และความสำคัญของความเป็นผู้นำที่ดี
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นำ รวมถึง วิธีคิด วิธีบริหารงาน และการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีแบบแผน
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะของความเป็นผู้นำและประยุกต์ใช้วิธีการในสายงานหรือหน่วยงานที่บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้นำทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน
 
กำหนดการอบรม
เวลา                     กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00      - เป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ
                         - แนวคิดของการเป็นผู้นำ กับความสำเร็จขององค์กร
                         - บทบาทหน้าที่ของผู้นำเชิงรุก (Proactive Leadership)
                         - การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำ
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - การคิดอย่างเป็นระบบของผู้นำยุกต์ใหม่
                        - การบริหารงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
                        - การวางแผนงาน การมอบหมายงาน และการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                        - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
                        - workshop
                        - Q&A
วันที่ 2
09.00-12.00    - การสอนงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
                        - workshop
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
                        - การวิเคราะห์ความหวังในการทำงานและความแตกต่างเฉพาะบุคคลของผู้ใต้บังคับบัญชา
                        - หลักการขั้นพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
                        - การจัดการกับปัญหา 4 ขั้นตอนกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรม ผู้นำ