สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

หลักสูตรอบรมเทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  


พัฒนาภาวะผู้นำและกิจกรรมWalk Rallyฝึกอบรม

บริษัท  เหอไทย อินดัสเทรียล จำกัด (เครือ Jinpao)
http://jinpao.co.th/about.asp

พัฒนาภาวะผู้นำและกิจกรรมWalk Rally ณ เมืองโบราณ บางปู

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้หัวหน้างานรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
   2. เพื่อให้หัวหน้างานมีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
   3. เพื่อให้หัวหน้างานมีความเป็นภาวะผู้นำมากขึ้น
   4. เพื่อให้หัวหน้างานเป็นหัวหน้าในใจของลูกน้องตลอดไป
   5. เพื่อพัฒนาหัวหน้าให้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 1    - ผู้นำและความหมายของผู้นำที่ต่างจากผู้จัดการ
            -  การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการวิเคราะห์ผู้อื่น
            - แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
            - ลักษณะของผู้นำ
            - บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
            - การจัดการกับลูกน้องทั้ง 4 ประเภท
วันที่ 2
     - การแข่งขันทางธุรกิจ
                - การคิดแนวบวก
                - การสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน
                - การสื่อสารที่ดี

กิจกรรมที่ใช้ในการอบรม
             - การทำงานตามคำสั่ง เพื่อ ปลูกฝังให้หัวหน้ามีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
             - การวิเคราะห์ผู้นำ เพื่อ วิเคราะห์ความเป็นภาวะผู้นำและบุคลิกความเป็นตัวตนของหัวหน้างาน
             - สมหมายกับน้อยโหน่งไปหัวหิน เพื่อฝึกให้หัวหน้างานให้เหตุผลและความจริงในการตัดสินใจไม่ใช่คิดเอาเอง
             - พันธนาการ เพื่อให้หัวหน้าได้มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
             - ใครเป็นใครช่วยตอบที่ เพื่อเป็นการใช้หลักการและเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรมในการวิเคราะห์เพื่อจัดการกับอุปสรรคและปัญหา
             - เกมหอยกาบ เพื่อการกระจายกลุ่มผู้เข้าอบรม
             - เกมยิงเรือ เพื่อการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน หรือการจัดการกับจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้าม
             - จิ๊กซอ 3 ชิ้นมหัศจรรย์ เพื่อให้รู้ถึงการให้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และโอกาส

WALK RALLY  6 ฐาน
             - เรือข้ามฟาก เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความเป็นผู้นำในการวางแผนและจัดการกับอุปสรรค
             - สุภาษิตคิดแล้วบอกต่อ เพื่อเป็นการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสื่อสารที่ดี
             - ย้ายขุมทรัพย์ เป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ร่วมงาน
             - กระเฌอก้นรั่ว เป็นการสร้างความสามัคคีและการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในการทำงานและการใช้ไหวพริบ
             - ลอดกับข้าม เป็นการสร้างการวางแผนในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ และเป็นระบบของผู้นำ
             - เจาะไข่แดง เป็นการสร้างความคิดริ่เริ่มในการวางแผนและการใช้คนให้เหมาะสมกับงานผนวกกับความสามัคคี