สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

การดำเนินกิจกรรม Suggestion System (SS)ในองค์กร

หลักสูตรอบรมการออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

Poka Yoke Error Proofing and Visual Control

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement) 5วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM)
คือ การบำรุงรักษาตามกำหนด ตามแผนงาน ตามระบบที่วางไว้ทุกประการ งานที่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า สามารถเตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ สามารถกำหนดระยะวัน เวลา สถานที่และจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าได้ดำเนินการได้ แนวทางการบำรุงรักษานั้นอาจเลือกใช้ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ เช่น การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข เข้ามาดำเนินการ
การซ่อมบำรุงรักษาประเภทนี้จะมีปัญหาน้อย เพราะมีเวลาเตรียมการล่วงหน้าได้ทุกขั้นตอน

เป้าหมายของการทำ Planned Maintenance (PM) คือต้องการให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือเมื่อต้องใช้ ซึ่งจะมีดัชนีชี้วัดอยู่ 3 หัวข้อหลักๆ คือ
- Zero Breakdown
- MTBF หมายถึง Mean Time Between Failures (ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง)
- MTTR หมายถึง Mean Time To Repair (ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เสียหายจนใช้งานได้แต่ละครั้ง)
กิจกรรมในการบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) จะมีอยู่ 3 กิจกรรมหลัก

1 กิจกรรมเพื่อให้เครื่องจักรใช้งานได้ดีตลอดเวลา

ประกอบไปด้วยกิจกรรมเพื่อให้เครื่องจักรมีอัตราการใช้งานสูง (Availability) และเพื่อความสามารถในการซ่อมบำรุง (Maintainability) โดยวิธีการบำรุงรักษาที่จะช่วยส่งเสริม Availability และ Maintainability ประกอบด้วยการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
เพื่อหยุดความเสียหาย - การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
- การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
เพื่อป้องกันความเสียหาย - การบำรุงเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective Maintenance)
- การป้องกันการบำรุงรักษา(Maintenance Prevention)
เพื่อความพร้อมเมื่อ - การบำรุงรักษาเมื่อขัดข้อง(Breakdown Maintenance)
เกิดการเสียหาย

2 กิจกรรมในเชิงการบริหารการบำรุงรักษา
เพื่อให้การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM)ได้รับการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเครื่องจักร อะไหล่ หรืองบประมาณต่าง ๆ โดยทั่วไปต้องมีกิจกรรมเชิงบริหาร อันประกอบไปด้วย
- การจัดการข้อมูลด้านต่าง ๆ ของเครื่องจักรในการบำรุงรักษา (Maintenance Information Management)
- การจัดการชิ้นส่วนและอะไหล่ (Spare Part Management)
- การจัดการต้นทุนการบำรุงรักษา (Maintenance Cost Management)

3 กิจกรรมสนับสนุนจากฝ่ายผลิต
เพื่อให้การบำรุงรักษาบรรลุวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการตามแนวทางของ TPM จำเป็นต้องมีการปฏิบัติร่วมกันระหว่าง ฝ่ายซ่อมบำรุงกับฝ่ายผลิต โดยกิจกรรมของฝ่ายผลิตที่ต้องการเพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาตามแผน ก็คือ
- การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
- การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement)

ขั้นตอนการติดตั้งการบำรุงรักษาเชิงวางแผนในองค์กร จะมี 6 ขั้นตอนดังนี้
STEP 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันเครื่องจักรที่มีอยู่ทั้งหมด
STEP 2 ฟื้นฟูสภาพเสื่อมและแก้ไขจุดบกพร่องของเครื่องจักร
STEP 3 สร้างระบบการบริหารข้อมูลบำรุงรักษา
STEP 4 สร้างระบบการบำรุงรักษาตามระยะเวลา (Periodic Maintenance)
STEP 5 สร้างระบบการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
STEP 6 ประเมินผลการบำรุงรักษาตามแผนงาน