สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC ( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st Issued June 2019 (fmea new version)

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) 2 วัน

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
6 BIG LOSSES ที่ทำให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

หากจะถามว่าในกระบวนการผลิตของเรามีความสูญเสียอะไรบ้าง เชื่อว่าทุกท่านที่อ่านบทความนี้คงสามารถนั่งเขียนลงกระดาษได้เป็นหน้าๆ แต่ความสำคัญอยู่ที่ว่าการมองเห็นปัญหาของคนในองค์กรเหมือนกันหรือไม่? ทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องของความสูญเสียหลักที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ลักษณะ (6 BIG LOSSES) คือ

1. ความสูญเสียที่เกิดจากการขัดข้องของเครื่อง (BREAKDOWN LOSSES)
เป็นความสูญเสียที่เกิดขั้นจากการขัดข้องของตัวเครื่อง หรือการหยุดเครื่อง โดยไม่มีการวางแผนการหยุดล่วงหน้า การบันทึกความสูญเสียประเภทนี้ควรจะต้องหยุดล่วงหน้า การบันทึกความสูญเสียประเภทนี้ควรจะต้องระบุลักษณะของการหยุดด้วย เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ได้ตรงประเด็น ตัวอย่างของความสูญเสียประเภทนี้ ได้แก่
* เครื่องหยุดเดินกะทันหัน เนื่องมาจาก เช่น ลูกปืนแตก สายพานขาด มอเตอร์ไหม้ เป็นต้น
* การหยุดเครื่องกะทันหัน เนื่องจากการ เปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักร หรือการตรวจสอบฟื้นฟูสภาพของเครื่องนอกแผนงาน เช่น ขณะทำการผลิตเกิดมีเสียงดังของลูกปืน เป็นต้น

2. ความสูญเสียที่เกิดจากการปรับตั้งและปรับแต่ง (SET UP AND ADJUSTMENT LOSSES)
เป็นความสูญเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนรุ่นการผลิตแต่ละครั้ง ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการผลิตเปลี่ยนไปผลิตแบบล็อตเล็กๆ (SMALL LOT PRODUCTION) มากขึ้นและความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้เราจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการผลิตบ่อยครั้งขึ้น

3. ความสูญเสียที่เกิดจากการสูญเสียความเร็ว (SPEED LOSSES)
เป็นความสูญเสียที่เกิดจากความเร็วจริงที่ใช้ในการผลิตต่ำกว่าความเร็วตามมาตรฐานที่กำหนดของเครื่อง หรือของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตสินค้าได้น้อยกว่าแผนตามระยะเวลาที่กำหนด ตัวอย่างของความสูญเสียประเภทนี้ในด้านอุตสาหกรรม ได้แก่
* ในกระบวนการที่คนทำต้องทำงานกับเครื่อง เช่น ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่อง เมื่อเกิดความเมื่อยล้า ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการสูญเสียความเร็วได้
* ปัญหาของบรรจุภัณฑ์ ทำให้เราต้องลดความเร็วในการผลิต
เวลาที่สูญเสียไปกับความสูญเสียประเภทนี้เก็บข้อมูลค่อนข้างยาก เรามักจะใช้การเปรียบเทียบของเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับที่วางแผนไว้ ซึ่งคำนวณจากเวลามาตรฐานการผลิต

4. ความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเล็กๆ น้อยๆ และการเดินเครื่องตัวเปล่า (MINOR STOPPAGE AND IDLING LOSSES)
เป็นความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องมีการขัดข้อง ทำให้เครื่องปิดฉลากหยุดการผลิตเป็นช่วงสั้นๆ จากประสบการณ์ ความสูญเสียประเภทนี้มีอยู่มากในการผลิตจริง เพราะถึงแม้หยุดเล็กๆ น้อยๆ แต่พบว่าในวันหนึ่งๆเกิดบ่อยครั้ง เมื่อรวมเวลาที่หยุดเล็กๆ น้อยๆ ทั้งวัน อาจพบว่ามีมากกว่าการหยุดเนื่องจากการขัดข้องของเครื่องจักรเสียอีก ตัวอย่างความสูญเสียประเภทนี้ เช่น
* พนักงานป้อนชิ้นงานไม่ต่อเนื่อง หรือการขาดวัตถุป้อนเข้าเครื่อง ทำให้เครื่องเดินตัวเปล่าในระยะเวลาสั้นๆ

5. ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสียและการแก้ไขงาน (DEFECT AND REWORK)
เป็นความสูญเสียที่เกิดจากเครื่องผลิตสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า ความสูญเสียประเภทนี้ โรงงานส่วนใหญ่จะมีการจดบันทึกกันอยู่แล้ว โดยการจัดเก็บข้อมูลความสูญเสียประเภทนี้ ควรจะบันทึกแยกตามลักษณะของการเสีย และแยกตามชนิดของเครื่องในกรณีที่เป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อที่จะสะดวกในการนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป

6. ความสูญเสียที่เกิดขึ้นช่วงเริ่มต้นผลิต (START UP LOSSES)
เป็นความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเครื่องในช่วงเริ่มต้นผลิต เช่น เริ่มเดินจากการหยุดประจำสัปดาห์ การเดินเครื่องปิดฉลากหลังจากการหยุดซ่อม เป็นต้น ความสูญเสียประเภทนี้เป็นความสูญเสียด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะมีความสูญเสียมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานของเครื่อง