สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรมสำหรับหัวหน้างาน Training Within Industry for Supervisor

TWI  ย่อมาจาก Training Within Industry
Training Within Industry เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 หลังจากนั้น TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันToyota ก็ได้นำหลักสูตรนี้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่นกันหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 J ดังนี้


สมบัติ 5 ประการที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมี
1) ความรู้ด้านงาน
ความรู้เรื่องงานนี้คือหน้าที่อย่างหนึ่งที่ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษสำหรับทุกๆคน เพื่อการทำงานที่ถูกต้องจำเป็นต้องมีความรู้
ตัวอย่าง : ตามมาตรฐานงาน พื้นฐาน เพื่อใช้เครื่องมือที่ติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น จำเป็นต้องมีความรู้ เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือ
ถึงแม้จะเป็นงานที่กำหนดเอง แต่ในโลกที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จำเป็นต้องเรียนรู้ทุกวัน เพิ่มความรู้ใหม่ๆ ขยันพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้น ในเวลาเริ่มงานชิ้นใหม่ หรือผลิตภัณฑ์แบบใหม่ เวลาเริ่มใช้ของใหม่เราก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานของสิ่งนั้น ๆ อย่างแน่นอน

2) ความรู้ในหน้าที่รับผิดชอบ
ความรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งจำเป็นของผู้ฝึกอบรม เป็นความรู้ทางด้านขอบเขต สิทธิและหน้าที่รับผิดชอบ
ตัวอย่าง : เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและระบบกฎเกณฑ์แต่ละข้อ มาตรฐานของงาน ข้อกำหนดความปลอดภัย การวางแผนงาน สัญญาระหว่างแรงงานเป็นต้น เป็นความรู้ที่จำเป็นต้องรู้ในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ความรู้และหน้าที่รับผิดชอบเหล่านี้ อาจเปลี่ยนแปลงไปตามงานของบริษัท สถานที่ทำงานที่แตกต่างกัน เพียงแต่เราทำงานในสถานที่ทำงานที่แตกต่างกัน เพียงแต่เราทำงานในสถานที่ทำงาน ก็จำเป็นต้องเคารพกฎของสถานที่ทำงานแห่งนั้น จนเสร็จสิ้นหน้าที่รับผิดชอบของเรา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ ขอบเขตหน้าที่และสิทธิของตนเองที่รับผิดชอบอยู่อย่างลึกซึ้ง

3) เทคนิคในการปรับปรุงงาน
เทคนิคในการปรับปรุงเป็นการสำรวจรายละเอียดเพิ่มเติมสภาพปัจจุบันของงานอย่างหนึ่ง ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปนำสิ่งที่สำคัญมารวมกัน หรือปรับปรุงการจัดลำดับขั้นตอนของแผนกใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้แรงงาน เครื่องจักร สิ่งติดตั้ง วัตถุดิบโดยใช้เทคนิคช่วยให้เกิดผลมากกว่าปัจจุบัน อีกทั้งทำให้การทำงานได้ครบถ้วน สะดวกและเร็วกว่า
เทคนิคอย่างนี้คือ สิ่งที่จำเป็นสำหรับการยกระดับผลผลิต แก้ไขปัญหาในสถานที่ทำงานสำหรับผู้ฝึกอบรม

4) เทคนิคในการสอนงาน
เทคนิคในการแนะนำนี้เพื่ออบรมพนักงานให้ดี สามารถเรียนรู้เทคนิคที่ดีเลิศในการทำงาน ถ้ามีเทคนิคแบบนี้ก็สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดงานเสีย ลดการทำงานซ้ำ ลดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ลดความสึกหรอของเครื่องมือที่ได้ติดตั้งไว้
ถึงแม้ว่าจะมีความรู้หรือเทคนิคในการทำงานดีมากเพียงใด แต่ถ้าไม่มีเทคนิคในการแนะนำ ก็ไม่สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

5) เทคนิคในสร้างสัมพันธ์ภาพ
เป็นเทคนิคในการปรับปรุงมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายินดีที่จะร่วมแรงร่วมใจกัน ถ้าผู้ฝึกสอนใช้เทคนิคดังกล่าวทุกวัน สามารถทำให้ความสัมพันธ์กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปลิ้นปล้อนป้องกันการทะเละเบาะแว้งล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จัดการอย่างเหมะสมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นเทคนิคในการเข้าใจคน พิจารณาสถานการณ์ ทำให้สามารถร่วมมือร่วมใจทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีความสุข