ฝึกอบรม อบรม อบรม ISO หลักสูตรอบรม อบรมสัมมนา สถาบันฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม Training ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมสัมมนา In-house training  สถาบันฝึกอบรม ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 LEAN  TPM TQM

สถาบันฝึกอบรม BIG Q TRAININGให้บริการฝึกอบรม TRAINING มีหลักสูตรฝึกอบรม ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,TPM,Kaizen, ,TQM OEE,Kanban System,Poka Yoke,5ส,TPM,DOE,SMED,A3,VSM,QCC,QC 7 Tools,Visual Management,Lean,IEA 14001,PPAP,SPC,FMEA,MSA,APQP & CP,IQA TS16949,ISO,IQA 9001,Strategic Management,KPI,PDCA,ตรวจ 5ส,Why-Why,QCC,7+1 Wastes,Poka yoke,DOE,6-Sigma,New QC7 Tools,TWI-JR,TWI-JM,ปรับปรุงงาน,TWI-JI , วิธีสอนงาน


การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001

เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วันTRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI)

วิธีสอนงาน
กรุณาระบุ คำ ที่ต้องการค้นหา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

เจตนาโดยรวมของกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 6.1.1 คือเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่ตั้งใจไว้ และเพื่อให้มีการปรับปรุงเป็นประจำ องค์กรสามารถสร้างความมั่นใจได้โดยการกำหนดความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องจัดการและการดำเนินการวางแผนเพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้ ความเสี่ยงและโอกาสเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม ประเด็นอื่นๆ หรือความจำเป็นและความคาดหวังอื่นๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์กรไม่ต้องพิจารณา แต่ละผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ หรือวัตถุดิบแยกกัน ในการกำหนดและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่อาจจัดกลุ่มหรือจำแนกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีลักษณะร่วมกัน
ในการกำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์กรสามารถพิจารณา:
a) การปลดปล่อยสู่อากาศ
b) การรั่วไหลลงสู่น้ำ
c) การปลดปล่อยลงสู่พื้นดิน
d) การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ
e) การใช้พลังงาน
f) พลังงานที่ปลดปล่อยออกมา (เช่น ความร้อน รังสี การสั่นสะเทือน (เสียงรบกวน) แสง)
g) การเกิดของเสีย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ข้างเคียง
h) การใช้พื้นที่

นโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นชุดของหลักการที่ถูกระบุว่าเป็นความมุ่งมั่น ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้แสดงเจตนารมณ์ขององค์กรในการสนับสนุนและยกระดับผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อมทำให้องค์กรสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อ 6.2) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และบรรลุการปรับปรุงเป็นประจำ (ข้อ 10)
ในมาตรฐานฉบับนี้ได้ระบุความมุ่งมั่นพื้นฐาน 3 ประการสำหรับนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อ:
a) ปกป้องสิ่งแวดล้อม
b) เติมเต็มพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตามขององค์กร
c) ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประจำเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีเจตนาเพื่ออธิบายขอบเขตทางกายภาพที่จะใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากองค์กรเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ องค์กรมีอิสระและความยืดหยุ่นที่จะระบุขอบเขตของตนเอง โดยอาจเลือกที่จะนำมาตรฐานไปใช้ทั่วทั้งองค์กร หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กร ตราบใดที่ผู้บริหารระดับสูงของส่วนนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

องค์การถูกคาดหวังให้สร้างความเข้าใจ (ในระดับสูง ไม่ใช้ในรายละเอียด) เกี่ยวกับความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่องค์กรพิจารณาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง องค์กรจะพิจารณาความรู้ที่ได้รับจากการพิจารณาว่าจะเลือกความจำเป็นหรือความคาดหวังมาปฏิบัติตาม ซึ่งก็คือพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม (ข้อ 6.1.1)

เจตนาของข้อ 4.1 คือเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงแนวคิดในระดับสู. เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สามารถส่งผล ในทางบวกหรือทางลบ ต่อวิธีการจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ประเด็นปัญหาคือประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กร ปัญหาในการโต้แย้งและอภิปราย หรือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ ที่กำหนดไว้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ดูดาวน์โหลดทั้งหมด

 
 
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด


hit tracker
Page Rank
  • บอท มา เมื่อวันที่ 25 64 เวลา 20.01 น.
  • บอท มา เมื่อวันที่ 14 59 เวลา 23.04 น.
  • บอท มา วันนี้ เวลา 22.40 น.
  • บอทHotBotยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอทMSNยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล
  • บอท มา วันนี้ เวลา 22.42 น.

ฝึกอบรม อบรม อบรม ISO หลักสูตรอบรม อบรมสัมมนา สถาบันฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม Training ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมสัมมนา In-house training  สถาบันฝึกอบรม ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 LEAN  TPM TQM